INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daně z příjmů FO zemí EU – Velká Británie

10.7.2013

V tomto článku nastíníme základní charakteristiky daně z příjmů fyzických osob ve Velké Británii, kde je problematika předmětu daně upravena více zákony. Dle zákona Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 jsou upraveny příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, důchodové příjmy, příjmy ze sociálního zabezpečení a ostatní výnosy. Dle zákona Income Tax (Trading and Other Income) Act z roku 2005 patří do předmětu daně také zisky z obchodování/podnikání, příjmy plynoucí z vlastnictví majetku a příjmy z úspor a investic. V 1. části článku se budeme zabývat tím, jak je definován poplatník a předmět daně.

Poplatníci daně
Zákon o dani z příjmu fyzických osob ve Velké Británii působí na obyvatele s příjmy obdobně jako ten v České republice, i když se nezabývá tím, kdo přesně je poplatníkem daně. Zákon stanovuje daňovou povinnost pro všechny příjmy rezidentů a pro příjmy plynoucí ze zdrojů Velké Británie pro nerezidenty a osoby ze zahraničí.

Předmět daně
Britský daňový systém definuje mnoho činností, které jsou předmětem daně příjmů FO, avšak pro účel zdanění jsou rozděleny pouze do tří dílčích skupin – dividendové příjmy, příjmy z úspor, ostatní příjmy (výdělečná činnost apod.) - u kterých je daňový základ vypočítán samostatně.

 • Příjmy zahrnuté v ostatních příjmech
  Mezi ostatní příjmy se řadí příjmy plynoucí ze závislé činnosti (zdaňují se i některé zaměstnanecké benefity – např. půjčka za výhodný úrok, ubytování nebo automobil), příjmy plynoucí z živnosti a podnikání, důchodové příjmy, příjmy ze sociálního zabezpečení a dále např. příjmy z nahrávek, patentů, duševního vlastnictví a honoráře.
   
  Od součtu příjmů, které jsou předmětem daně a tvoří základ pro výpočet daně lze odečíst ty položky, které jsou prokazatelnými výdaji nutnými pro dosažení, udržení a zajištění příjmů – tak to bude platit i u zaměstnaneckých benefitů a jiných zvýhodnění, i když jsou výjimky jako obědy v závodní jídelně nebo mobilní telefon apod., které se do zdanitelných příjmů nezapočítávají.
   
 • Příjmy zahrnuté v příjmech z úspor a dividendových příjmech
  Příjmy z úspor a investic představují příjmy z úroků a obligací, ze stavebního spoření, eskontovaných cenných papírů apod. Příjmy plynoucí z vlastnictví majetku bychom mohli postavit vedle českého příjmu z pronájmu, nicméně se jedná také o příjmy vzniklé nakládáním s majetkem. Zisky z obchodování/podnikání jsou příjmy spojené s vykonáváním některých povolání a obchodování. Zde bychom danili příjmy ze zemědělského hospodaření, hospodaření s půdou, pěstování zeleniny a ovoce, důlní těžby apod.

Další pojmy, jako jsou osvobození od daně, sazba daně nebo zdaňovací období uchopíme v dalším článku nazvaném Daně z příjmů FO zemí EU – Velká Británie (2. část). Pokud potřebujete získat konkrétnější a detailnější informace týkající se zdaňování ve vztahu k zahraničí nebo konkrétně ve Velké Británii, neváhejte navštívit některý z našich seminářů.