INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Co nového přinese rok 2014 v oblasti nemovitostí?

14.11.2013

Ve článku „Novinky z Nového občanského zákoníku v oblasti nemovitostí“ jsme se již zaměřili na některé změny, které vnese NOZ do sféry nemovitostí. Kromě novinek v názvosloví jsme také zmiňovali posílení principu materiální publicity a další změny v soukromém právu. Nejdůležitější je však připomenout, že od roku 2014 bude zákon nahlížet na stavbu jako na součást pozemku. Tato změna se dotkne i zákonů a změn zmiňovaných v tomto článku. Pojďme se tedy nyní na jednotlivé oblasti podívat.

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí nahradí od roku 2014 současnou daň z převodu nemovitosti. Hlavním důvodem pro vznik nového zákona je přizpůsobení úpravy daně z nabytí nemovitých věcí novému občanskému zákoníku (NOZ) a novému zákonu o obchodních korporacích.

Poplatníkem daně se nově stává prodávající. Protože poplatníkem daně již nebude převodce, jako tomu bylo doposud, zanikne institut zákonného ručitele této daně. Zákon však umožňuje i dohodu mezi oběma stranami, kdy se určí, že daň zaplatí kupující.

Základem této daně bude stejně jako dnes nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje. Uznatelným výdajem může být pouze úplata znalci za znalecký posudek, pokud se povinně přikládá k daňovému přiznání. Tento posudek nebude povinný u převodu staveb pro bydlení a rekreační účely. Kvůli této redukci počtu situací, kdy je potřeba mít znalecký posudek, se mění způsob určení nabývací ceny. „Ve většině případů se při stanovení nabývací hodnoty bude vycházet ze srovnání ceny sjednané s tzv. směrnou hodnotou, kterou na základě různých údajů vycházejících z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase vypočte správce daně“ uvádí Ladislav Malůšek a Lenka Fialková pro KPMG. Sazba daně by měla zůstat stejná, jako je nyní, tedy 4% z nabývací hodnoty.

Významnou změnou, kterou budou negativně vnímat zejména obchodní korporace, resp. jejich společníci, je fakt, že dani z nabytí budou podléhat veškeré vklady nemovitých věcí do obchodních společností a družstev.

Zákon o dani z nemovitých věcí

Jak jsme již zmínili v úvodu článku, NOZ nahlíží na stavbu jako na součást pozemku. Avšak podobně jako pro DPH budou i pro zákon o dani z nemovitých věcí existovat pozemky a stavby samostatně a samostatně budou tak i zdaňovány touto daní. 

Od roku 2014 budou předmětem daně ze staveb budovy a inženýrské stavby výslovně uvedené v příloze k zákonu. Do zákona o dani z nemovitých věcí se také promítne nová definice bytové a nebytové jednotky, kterou uvádí NOZ. Pojem „jednotka“ zahrnuje nejen byt či nebytový prostor (jako dosud), ale rovněž „podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné“.

Účetnictví a daň z příjmů

Stejně tak z pohledu účetnictví a daně z příjmů se budou stavba a pozemek nadále evidovat jako dvě oddělené složky. Odpisovat bude možné pouze stavbu, a to jak z účetního tak i z daňového hlediska.
Další novinkou z daňového pohledu je, že ztráta z prodeje pozemku u právnických osob již nebude nedaňovým nákladem.

Zákon o DPH

Rozsáhlá novelizace zákona o dani z přidané hodnoty mimo jiné rozšíří pojem zboží, přičemž bude nově zahrnovat i nemovitosti. Také dochází ke změně při dodání pozemku. Od roku 2014 bude pozemek sledovat osud stavby na něm stojící, tzn., že i pro něj bude platit lhůta 5 let od kolaudace, během níž bude dodání tohoto pozemku povinně podléhat DPH. Po uplynutí 5 let od kolaudace se uplatní osvobození (stejně jako v případě stavby), pokud dodavatel nevyužije možnost zatížit dodání pozemku daní.