INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o registru smluv aktuálně - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
7.11.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Martin Kraus 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je poskytnout komplexní pohled na problematiku registru smluv, a to včetně přesahu do dalších souvisejících právních předpisů, tj. např. zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o zadávání veřejných zakázek a další.

Účastníci se seznámí s aktuální legislativou, včetně novelizací, se zvláštními podmínkami účinnosti smluv a uveřejňováním smluv prostřednictvím registru smluv včetně praktických detailů zveřejňování smluv. Cílem je naučit cílovou skupinu postupy, jak se se vyhnout rizikům neplatnosti smluv, která vyplývá z chyb při zveřejnění a naučit ji, jak vyřešit situaci, kdy je smlouva neplatná. Veškeré předkládané informace budou doplněny příklady z reálné praxe.

Webinář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků; tj. zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na registru smluv.

Program webináře:

 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
  Důvody pro jeho přijetí, praktický přínos, aktuální znění zákona, novelizace, předmět právní úpravy, základní principy zákona.
 • Povinné subjekty
  Kdo smlouvu musí zveřejnit a na koho se zákon nevztahuje.
 • Povinně uveřejňované dokumenty a metadata
  Smlouvy, formulářové smlouvy, dodatky a změny smlouvy, objednávky, smluvní přílohy, rámcové a realizační smlouvy, opakované plnění, kumulace a štěpení smluv apod. Jak má vypadat smlouva, které smlouvy se povinně zveřejňují v registru smluv, praktické ukázky smluv, metadata a jejich oprava.
 • Výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu, resp. informace o smlouvách nebo ve smlouvách uvedené
  Vyňaté smlouvy, osobní údaje, obchodní tajemství, svobodný přístup k informacím, další ochrany.
 • Praktické postupy při uveřejňování smlouvy v Registru smluv a důsledky neuveřejnění
  Kdo zveřejňuje, formát smlouvy, metadata, znečitelnění některých údajů, provádění případných oprav, následky neuveřejnění, absolutní neplatnost smluv.
 • Zveřejnění smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., ve vztahu k povinnostem plynoucím z dalších předpisů
  Např. zákon o veřejných zakázkách, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Praktické příklady
  Ukázky z praxe, nejčastější problémy a způsoby, jak jim předcházet a jak je řešit. Diskuze a sdílení zkušeností účastníky kurzu.