INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.11.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Hana Brzobohatá 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Webinář je určen veřejnoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy a školská zařízení (s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování), zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce a další.

Program webináře:

 • Legislativa - právní předpisy a jejich výklad
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poslední novelizace tohoto zákona
  • prováděcí předpis - vyhláška č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, včetně novely 2023. Další předpisy související s výkonem spisové služby.
 • Elektronická spisová služba
  • důsledky uplatněni zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů na výkon spisové služby.
  • Prováděcí předpisy k zákonu č. 300/2008 Sb. a jejich dopad na vedení spisové služby.
  • národní standart pro elektronické systémy spisových služeb – poslední novela
  • zásady výkonu spisové služby prováděné v elektronických systémech spisové služby
  • odlišné a společné znaky při provádění výkonu spisové služby v elektronických systémech spisové služby a výkonu spisové služby v listinné podobě
 • Specifické typy dokumentů a nakládání s nimi
  • účetní doklady podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • doklady podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zejména dle novel tohoto zákona
  • Specifické postupy podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
  • dokumenty obsahující osobní a citlivé údaje podle zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • nahlížení do dokumentů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • některé další specifické typy dokumentů a nakládání s nimi (kroniky, matriky, zdravotnická dokumentace). Nakládání s uvedenými typy dokumentů vychází z platných právních předpisů.
 • Interní předpisy pro oblast spisové služby
  • zásady pro zpracování spisových řádů se zahrnutím změn vyvolaných uvedenými právními předpisy.
  • zásady pro vypracování spisových a skartačních plánů
  • vzorové spisové řády se spisovými a skartačními plány
 • Průběh a varianty skartačního řízení, předávání archiválií do archivů. 
 • Možné přestupky proti archivnímu zákonu, kontroly a sankce.
 • Upozornění na nejčastější chyby, řešení dotazů z praxe účastníků a diskuze