INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o oceňování majetku

18.10.2018

Zákon o oceňování majetku řeší především oceňování majetku pro stanovení základu daně. Ministerstvo financí navrhuje novelu tohoto zákona. V novele je především definována tržní hodnota. Dále jsou zde upřesněny postupy při zpracování cenových map stavebních pozemků a nově zavádí ocenění rychle rostoucích dřevin.

Zavedení tržní hodnoty je reakce na situace, kdy pro učení obvyklé ceny nelze zjistit kupní ceny srovnatelných věcí (oceněný předmět je jedinečný). Novela také aktualizuje ustanovení o oceňování věcných břemen.

Druhy cen při oceňování majetku:

  • Pořizovací cena - zahrnují se i ostatní náklady související s pořízením daného aktiva. Pořizovací cenou se oceňují úplatné nabytí hmotného a nehmotného majetku, zásob, nakoupených pohledávek, podílu a cenných papírů
  • Hodnota vlastních nákladů - ocenění se používá v případě nabytí aktiva vlastní činnosti
  • Jmenovitá hodnota - používá se u peněž, cenin a závazků
  • Reprodukční pořizovací cena - toto ocenění je používáno v případě bezúplatného nabytí a také v případě přeměn společností, je to cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
  • Reálná hodnota - oceňovány pouze zákonem vymezené cenné papíry a pohledávky, a to nikoliv v okamžiku vzniku účetního případu, ale následně (nejpozději k rozvahovému dni).

Do pořizovací ceny majetku se zahrnují: doprava, montáž clo, odměny na poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za patentové expertízy spojené s pořízením dlouhodobého majetku. Dále se do pořizovací ceny zahrnují úroky z úvěru nebo ze zápůjčky související s pořízením dlouhodobého majetku průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce atd.

Naopak do pořizovací ceny se nemohou zahrnout kurzové rozdíly, opravy a údržba pořizovaného dlouhodobého majetku, smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Do vlastních nákladů se zahrnují veškeré přímé a nepřímé náklady související s tvorbou hmotného majetku v režii vlastní činnosti.

Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení. Do technického zhodnocení se zahrnují veškeré vynaložené náklady na nástavby, přístavy, stavební úpravy, na rekonstrukci nebo modernizaci.