V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Základní nedostatky ve fungování samosprávy – část 1.

17.7.2013

Slovenští autoři Ing. Ondrej Železník, PhD. a Ing. Jana Rosičová nedávno publikovali článek zabývající se nedostatky ve fungování státní správy. Autoři se domnívají, že kvůli dlouhým létům společné socialistické výchovy stále přetrvávají ve způsobu řízení samospráv měst a obcí ty stejné problémy i v České Republice.

Základní nedostatky byly v tomto článku rozděleny do šesti nejdůležitějších okruhů, a to finanční prostředky, řízení samosprávy, strategické rozhodování, personální zabezpečení, přístup samosprávy k obyvatelům a vztah státu k samosprávám – v tomto článku si rozebereme první tři okruhy. Zmíněné okruhy jsou samozřejmě obecné, a každá obec by si z nich případně měla vybrat právě ty problémy, které se jí konkrétně týkají – protože každá obec je v podstatě jedinečná a má jiné klady a zápory ve svém řízení a komunikaci.

Okruh č. 1 – Finanční prostředky
Na prvním místě v tomto okruhu je zařazena neznalost, resp. neschopnost využívání dostupných zdrojů – obec např. nevědí, jak psát správně projekty, často nevedou centrální evidenci dotací a projektů, které mají možnost získat. Vina zde ale nemusí být připisována pouze obcím, záleží zde také na politických změnách – např. na pozastavení čerpání z fondů.

Dále je sem zařazena nízká efektivita využívání všech stávajících finančních zdrojů nebo naopak jejich plýtvání. Chybí zde provádění ekonomických analýz se zahrnutím nepřímých nákladů – rozhodnutí o použití finančních prostředků často závisí jen na přímých nákladech nebo na politickém rozhodnutí.

S výše uvedeným souvisí také neznalost celkových (tedy přímých i nepřímých) nákladů, které obec potřebuje na zabezpečení fungování jednotlivých samosprávních procesů.

Posledním problémem v tomto okruhu je neefektivní správa místních financí – konkrétně se zde může jednat např. o financování pochybných projektů (tedy těch, u nichž např. hrozí, že se vynaložená investice úplně nevrátí) nebo také neodborné uzavírání či rušení smluv, vedoucích v některých případech až k soudním sporům.

Okruh č. 2 – Řízení samosprávy
V této moderní době často používáme termín „manažer“ a můžeme tak označovat v samosprávě primátora nebo starostu – ti ale často nemají dostatečné znalosti o nových moderních metodách řízení samosprávy a ani nechtějí tyto metody zavádět do praxe – raději zůstávají u těch „starých“.

Manažeři v samosprávách jsou také často doslova zahlceni řešením běžných operativních problémů, a v tom důsledku jim v podstatě nezbývá čas na řešení těch důležitějších – např. strategických. S tímto právě souvisí zmíněná neochota učení se novým manažerským metodám, jejich znalost by často ušetřila drahocenný čas.

K dalším problémům v tomto okruhu patří neustálé narůstání byrokracie nebo nezájem o změnu organizační struktury, která by zvýšila efektivitu samosprávy. Nesmíme ale z určitých neznalostí „obviňovat“ pouze starosty či primátory – na vině špatného řízení samospráv mohou být také samosprávné procesy, které nejsou definované, popsané. Ty by totiž mohly manažerům pomoci se rychleji zorientovat se v celkové problematice řízení samosprávy.

V neposlední řadě se autoři zmínili také o nekompetentnosti volených orgánů samospráv při rozhodování – pro přiblížení je to konkrétně např. nedostatečná znalost právních předpisů, tzv. „rozhodování od stolu“, či strach z přijímání takových rozhodnutí, které se jeví jako efektivní, ale přitom jsou dosti nepopulární.

Okruh č. 3 – Strategické rozhodování
V tomto často probíraném tematickém okruhu jsou zahrnuty dva konkrétní problémy – prvním z nich je skutečnost, že důležité strategické dokumenty mají často jen formální charakter, což v praxi znamená, že vymezené strategické cíle nejsou zpracovány do konkrétních aktivit a chybí jejich zařazení do rozpočtu.

Druhým problémem je špatná návaznost jednotlivých zastupitelstev při respektování určených strategických cílů – tedy že jedno zastupitelstvo si určí nějaké důležité strategické cíle, ale to další je nepodporuje, nerespektuje. Dochází tak pořád ke změnám, čímž ale nedochází k žádnému postupu, ale ke stagnaci.

V druhé části článku budou probrány další tři okruhy.