INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Výprosa

Výprosa
Obsah „výprosy“ se podobá obsahu „výpůjčky“, ale jen zdánlivě. Je třeba pochopit záměr zákonodárce, proč zavedl právní úpravu výprosy do zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník“, s účinností od 1. 1. 2014 (dále jen zákon).

Právní úprava
Výprosa je v zákoně upravena v Části čtvrté Relativní majetková práva Díl 2 Přenechání věci k užití jinému, oddíl 1, Výprosa, v ustanovení § 2189 – 2192.

Smluvní strany
Smluvními stranami jsou, podle ustanovení zákona půjčitel, který je vlastníkem předmětu výprosy, a výprosník, který žádá o předmět výprosy. Už názvy smluvních stran mohou kohokoliv zmást. Pojmenování smluvní strany „Půjčitel“ je stejné jako u smlouvy o výpůjčce, ale ve smlouvě o výpůjčce půjčitel se chová podle zákona jinak než u smlouvy o výprose. Může dojít ke konfliktu mezi subjekty, a proto lze doporučit, aby smluvní strany, v intencích zákona, si nejdříve svůj budoucí poměr projednali, výsledek projednání přiložili ke smlouvě jako přílohu, kterou prohlásí za její nedílnou součást, a na základě jednání uzavřeli písemnou smlouvu, zvláště když předmětem výprosy může být nenahraditelná věc, u které hrozí, že může dojít k jejímu poškození, zneužití, ztrátě či poškození jejím užíváním. Uzavřením smlouvy se strany vyhnou i nejasnostem, zda šlo skutečně o výprosu nebo půjčitel měl na mysli půjčku.    

Rozdíl mezi smlouvou o výpůjčce a smlouvou o výprose
Rozdíl spočívá v tom, že smlouvou o výpůjčce může vypůjčitel (ten kdo věc vlastní) půjčiteli (komu věc půjčuje) přenechat nezuživatelnou věc k dočasnému užívání. Problém v praxi v pochopení rozdílu může působit skutečnost, že v obou případech jedna strana druhé přenechává věc k užívání, ale s tím rozdílem, u výprosy to není jen za určitým účelem nebo na konkrétní dobu. Doba a účel nejsou u výprosy smluvními strany řešeny. V běžném životě může jít o užívání zahradních či zemědělských strojů a zařízení v sousedských vztazích, přístrojů na zpracování ovoce, počítačové techniky, automobilů k opakované přepravě rodinných příslušníků, ale i určitých písemných dokumentů v originálech ke zpracování tématických brožur, životopisů apod. Pro ilustraci vztahu zvolme případ, kdy předmětem výprosy jsou vzácné originální dokumenty, uložené v úschově, které vlastní půjčitel a výprosník je hodlá použít ke zpracování nějakého odborného textu.

Podstata výprosy
Zákon nestanoví obsah pojmu „výprosa“, ale vznik výprosy. Tedy situaci, za které výprosa vzniká. V ustanovení § 2189 zákona vyplývá, že jde o akt, kdy někdo předává bezúplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou bude druhá strana věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat. V praxi to může znamenat, že někdo v rodině vlastní například písemnosti, které druhý z rodiny potřebuje ke zpracování odborné publikace a požádá vlastníka těchto dokumentů o užívání, aniž má povinnost sdělit účel, tedy nemusí prozrazovat svůj soukromý projekt. Půjčitel může mít dokumenty uloženy v úschově, pokud souhlasí, že je přenechá výprosníkovi k užívání, musí učinit potřebná opatření, aby je z úschovy vyzvedl.

Ustanovení § 2190 řeší jednu podstatnou věc, že vlastník dokumentů může požadovat jejich vrácení podle libosti, protože zákon nevyžaduje určení doby, po kterou druhá strana může věc používat. V ustanovení § 2190 odst. 2 je řešena možná situace, že výprosník chce vrátit půjčiteli předmět výprosy, ale nemůže ji vrátit půjčiteli, protože by mohl za určitých okolností způsobit potíže a proto s tím půjčitel nesouhlasí. To může být v případě, že nemůže v tu dobu z nějakého důvodu vrátit předmět výprosy zpět do úschovy. Proto se obě strany sejdou, aby si dohodli, kdy bude připraven, aby výprosník předmět výprosy vrátil. Ale i v takovém případě mohou tuto záležitost upravit ve své smlouvě, aby předešli ve svém vztahu nepříjemnostem.  
Škoda na věci

Ustanovení § 2191 odst. 1 řeší možnost, že během užívání předmětu výprosy může výprosník způsobit škodu tím, že ji neužíval přiměřeně k její povaze. Například, že kopírováním poškodí list, nebo ho polije tekutinou a způsobí jeho špatnou čitelnost apod. Výše uvedené ustanovení konstatuje, že škodu výprosník nahradí v tom případě, že se stala nepřiměřeným užíváním věci. Ale pokud výprosník prokáže, že se sice škoda stala, ale věc používal způsobem přiměřeným povaze věci, pak ji nahrazovat nebude. Zákon ovšem nezakazuje, aby se obě strany dohodly o nápravě k oboustranné spokojenosti. V dalším odstavci 2 je řešeno riziko, které by mohlo být odstraněno smlouvou, že výprosník někomu dovolí, aby předmět výprosy bez souhlasu půjčitele, užíval. Třeba někomu, koho také zajímá téma práce, pro kterou výprosa vznikla. Pokud třetí strana způsobí na věci škodu, nahradí výprosník půjčiteli škodu vzniklou na dokumentech, pokud by ke škodě nedošlo jinak, jak praví zákon. To znamená, že třetí strana nezpůsobila škodu neopatrností, ale někdo mohl dokumenty násilím odcizit, a třetí strana to mohla zjistit následně. Ve smlouvě by se hned zpočátku mohly smluvní strany dohodnout, že v ní bude stanoven zákaz půjčení předmětu výprosy třetí osobě, zvláště, je-li újma za zničení či riziko odcizení příliš velké. Pokud jde o vzácné a nenahraditelné věci, je jistější je pojistit ve výši jejich ceny.

Zajímavé je ustanovení § 2192 zákona, které řeší obecně ztrátu věci. Jde o případ, kdy se věc za určitých okolností ztratila, a výprosník zaplatil za ni náhradu. Pokud se však věc najde, nemůže si ji výprosník ponechat proti vůli půjčitele. Půjčitel mu vrátí náhradu a výprosník mu vrátí předmět výprosy.    

Závěr
Z výše uvedeného je patrné, že problematika výprosy není jednoduchá věc a může při realizaci způsobit nemalé problémy. Ale současně umožňuje, aby ji lidé realizovali a při jednání zvážili, zvláště jde-li o cenné věci, podmínky, za kterých bude jejich vztah probíhat po dobu, kdy výprosník věc užívá pro svou potřebu. Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že obě strany by měly tomuto vztahu věnovat patřičnou péči, zvážit okolnosti, kdy se mohou dostat do sporu nebo o věc přijít. Výprosník by měl také vědět, komu věc vrátit v případě úmrtí půjčitele či jeho nemoci nebo jiné neschopnosti věc převzít. Smlouva by nemusela být příliš dlouhá, ale mohou se v ni odvolávat na záznamy z předsmluvního jednání, které si pečlivě zaznamenají. Není od věci připomenout, že výprosa vylučuje pravost držby.

Příklad smlouvy o výprose
Smlouva
O VÝPROSE

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zákona č 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník

Článek 1  Smluvní strany
1.1 Půjčitel
Rudolf Zahradník
trv. bytem Janouškova 543/3
160 00 Praha 6
(dále jen půjčitel)

1.2 Výprosník
Aleš Záhorský
trv. bytem Klácelova 654/6
602 00 Brno
(dále jen výprosník)

Poznámka: Pokud půjčitel dává k užívání výprosu právnické osobě, pak kromě identifikačních údajů doplní i  kde je registrován a spisovou značku.

Článek 2 Vlastnictví výprosy

Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem svazku č. 678ZB, obsahující originály a dobové fotografie rodiny Jankovců, které jsou uloženy ve fondech Národní knihovny, Praha.

Článek 3 Předmět smlouvy

Strany této smlouvy se na základě plné shody vůle o všech níže uvedených ustanovení a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, dohodly na smlouvě o výprose, jejímž předmětem je svazek, uvedený v čl. 2 smlouvy.

Půjčitel předává k bezplatnému užívání v souladu s touto smlouvou a písemně zaznamenaným
předsmluvním ujednáním specifikovaný předmět výprosy výprosníkovi.

Výprosník prohlašuje,  že se s předmětem výprosy seznámil je mu znám jeho stav a také jsou mu známy podmínky, za kterých má předmět využívat, aby nedošlo ke škodám na originálních listech.
Smluvní strany se dohodly, že výprosník nesmí půjčovat předmět výprosy další osobě.
 
Předmět výprosy je smluvně pojištěn o České pojišťovny, Praha proti znehodnocení, ztrátě a zcizení. Tím nezaniká povinnost výprosníka o věc řádně pečovat podle podmínek, jak byly dohodnuty v předsmluvním ujednání a eventuálně nahradit škodu na věci podle příslušných ustanovení zákona.

Článek 4 Vrácení výprosy

Půjčitel i výprosník se dohodli na tom, že pokud výprosník nebude dokumenty dále potřebovat, s předstihem pěti dnů upozorní půjčitele, že předmět výprosy hodlá vrátit a obě strany se dohodnou na vhodném termínu, kdy se vrácení uskuteční.

V případě, že okolnosti nedovolí výprosníkovi vrátit věc vypůjčiteli z důvodu úmrtí, nemoci či jiného závažného důvodu, vypůjčitel ustanovil, že výprosník vrátí věc advokátovi JUDr. Aleši Hanákovi, Janečkova 675/25, Janečkova 675/15, 160 00 Praha, který je instruován, jak s věcí dále naložit. 

Článek 5 Závěrečná ujednání

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě, formou chronologicky číslovaných dodatků.  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, která obsahuje oboustranně podepsané výstupy z předsmluvního ujednání ke smlouvě o výprose.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy a předáním věci.

Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a souvisejícími zákony a předpisy.

Obě smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé ze smlouvy budou řešit přednostně dohodou.

Tato smlouva je sepsána ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každou obdrží půjčitel a výprosník.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V ................ dne                                                                     V ………………… dne 

Rudolf Zahradník                                                                    Aleš Záhorský

 

Půjčitel                                                                                    Výprosník

Komentář: Tento příklad smlouvy mohou smluvní strany vhodně doplnit podle povahy výprosy.