Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Svěřenské fondy

2.10.2018

Svěřenské fondy jsou ve světě rozšířeným způsobech ochrany a správy majetku.  V České republice se začaly zakládat od roku 2014 díky novému Občanskému zákoníku. Svěřenské fondy se staly oblíbenými i díky Andreji Babišovi, který kvůli zákonu o střetu zájmů do dvou z nich vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol.

Svěřenský fond představuje správu jakéhokoliv majetku, který se vytváří jeho vyčleněním z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity.  Tento účelově osamostatněný majetek se dle českého právního řádu stává majetkem bez právní subjektivity tzv. „bez vlastníka“.

Díky tomu je i mezigeneračně chráněn před věřiteli a nežádoucími vlivy třetích stran. Předání majetku bez rizik, například v dědickém řízení, popularitu svěřenských fondů zvyšuje. Zakladatel fondu určí svěřenského správce, který musí o majetek pečovat. Avšak nárok na prospěch z vyčleněného majetku má pouze určený obmyšlený neboli beneficient. Obmyšlený pobírá v souladu s konkrétními podmínkami fondu (tzv. „statut“) užitky a požitky. Správcem svěřenského fondu může být prakticky kdokoliv – třeba příbuzný, spřízněná osoba nebo profesionální poradenská firma.

V České republice je už přes 900 evidovaných svěřenských fondů. Svěřenské fondy, které vznikly před 1. lednem 2018 měly povinnost registrovat se do 1.července. V současnosti totiž tyto fondy vznikají až zápisem do evidence, které vedou rejstříkové soudy.

„Tato čísla se velmi blíží našim dřívějším odhadům. Nárůst je možné vysvětlit tím, že v našem právním prostředí jde skutečně o jedinečný nástroj k efektivní ochraně rodinného či jiného majetku před budoucími riziky, například v podobě exekucí nebo insolvencí,“ řekl Michael Dobrovolný, manažer společnosti Smart Office & Companies ze skupiny Apogeo. Podle odhadů odborníků došlo zhruba u 200 fondů k zániku svěřenské správy právě z důvodu porušení evidenční povinnosti.

Do rejstříků u soudů se svěřenské fondy povinně zapisují podobně jako už dříve akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Tímto zápisem se tak zvýší jejich právní jistota, transparentnost a zároveň dochází ke zlepšení praktické ochrany důvěrných údajů.

V minulosti se svěřenské fondy nikde neevidovaly a existovaly pouze v podobě notářského zápisu a povinné registrace u příslušného finančního úřadu. Díky rejstříku jsou všechny podstatné informace o svěřenském fondu dostupné pro státní orgány, jako jsou finanční úřady, Policie ČR či Česká národní banka. Rejstřík by měl mít i pozitivní vliv například na spolupráci s bankami či jinými organizacemi.