V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

SMO ČR se chystá zrealizovat projekt, který má pomoci spolupráci místních samospráv se zahraničím

20.3.2014

Svaz měst a obcí ČR podával u České rozvojové agentury (ČRA) žádost o realizaci projektu souvisejícího se zapojením českých měst a obcí do zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS), a uspěl. Projekt s názvem „Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce“ má přispět k lepší informovanosti místních samospráv o možnostech ZRS, dále o dotačních možnostech jak na národní, tak i nadnárodní úrovni, a také k prohloubení poradenských služeb, které SMO ČR svým členům aktuálně poskytuje. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit účastnický podíl měst a obcí v rámci ČR v různých rozvojových aktivitách.

Realizace projektu bude probíhat (nebo již probíhá) v období od ledna do června 2014, při podpoře finančních prostředků z ČRA. Také po skončení projektu v červnu 2014 bude Svaz nadále poskytovat zmíněné poradenské služby a cílenou podporu místním samosprávám, které později projeví zájem o rozvojovou spolupráci.

Projekt má tyto čtyři hlavní výstupy:

  1. Analýza potenciálu místních samospráv ČR pro zapojení do ZRS a vytvoření databáze českých samospráv zapojených či majících zájem zapojit se do ZRS
  2. Vzdělávací seminář
  3. Informační kampaň
  4. Rozšíření činností SMO ČR v oblasti poradenství o ZRS

Analýza, která je předmětem bodu 1, bude zpracována na základě dotazníkového šetření v průběhu měsíce března. Bude sloužit pro přesnější zacílení podpory městům v jejich rozvojových projektech a také jako stěžejní podklad pro jednání se zainteresovanými institucemi, tedy těmi, které se zabývají evropskou rozvojovou politikou.

Datum konání vzdělávacího semináře je stanoveno na 30. dubna a budou se ho účastnit jak čeští, tak i zahraniční experti. Vybraní čeští experti seznámí účastníky se základními informacemi o ZRS a budou je také informovat o aktuálních trendech a dotačních titulech vyhlašovaných Ministerstvem zahraničních věcí a ČRA. Zahraniční experti budou zastupovat vybraná, již zkušená evropská města a představí, jakých forem a úrovní lze v rámci ZRS dosáhnout.
Informační kampaň k projektu bude probíhat po celou dobu jeho konání. Důraz bude kladen především na tyto dvě oblasti:

  1. Informování o možnostech zapojení českých samospráv do projektů rozvojové a transformační spolupráce
  2. Financování či kofinancování rozvojových aktivit měst a obcí na národní a nadnárodní úrovni

V souvislosti s touto informační kampaní byla zřízena nová informační rubrika o ZRS na stránkách Svazu, www.partnerskamesta.cz. Pokud jako obec či město o ZRS uvažujete, neváhejte se do projektu zapojit a získat tak potřebné informace.