INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

SMO ČR se chystá zrealizovat projekt, který má pomoci spolupráci místních samospráv se zahraničím

20.3.2014

Svaz měst a obcí ČR podával u České rozvojové agentury (ČRA) žádost o realizaci projektu souvisejícího se zapojením českých měst a obcí do zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS), a uspěl. Projekt s názvem „Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce“ má přispět k lepší informovanosti místních samospráv o možnostech ZRS, dále o dotačních možnostech jak na národní, tak i nadnárodní úrovni, a také k prohloubení poradenských služeb, které SMO ČR svým členům aktuálně poskytuje. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit účastnický podíl měst a obcí v rámci ČR v různých rozvojových aktivitách.

Realizace projektu bude probíhat (nebo již probíhá) v období od ledna do června 2014, při podpoře finančních prostředků z ČRA. Také po skončení projektu v červnu 2014 bude Svaz nadále poskytovat zmíněné poradenské služby a cílenou podporu místním samosprávám, které později projeví zájem o rozvojovou spolupráci.

Projekt má tyto čtyři hlavní výstupy:

  1. Analýza potenciálu místních samospráv ČR pro zapojení do ZRS a vytvoření databáze českých samospráv zapojených či majících zájem zapojit se do ZRS
  2. Vzdělávací seminář
  3. Informační kampaň
  4. Rozšíření činností SMO ČR v oblasti poradenství o ZRS

Analýza, která je předmětem bodu 1, bude zpracována na základě dotazníkového šetření v průběhu měsíce března. Bude sloužit pro přesnější zacílení podpory městům v jejich rozvojových projektech a také jako stěžejní podklad pro jednání se zainteresovanými institucemi, tedy těmi, které se zabývají evropskou rozvojovou politikou.

Datum konání vzdělávacího semináře je stanoveno na 30. dubna a budou se ho účastnit jak čeští, tak i zahraniční experti. Vybraní čeští experti seznámí účastníky se základními informacemi o ZRS a budou je také informovat o aktuálních trendech a dotačních titulech vyhlašovaných Ministerstvem zahraničních věcí a ČRA. Zahraniční experti budou zastupovat vybraná, již zkušená evropská města a představí, jakých forem a úrovní lze v rámci ZRS dosáhnout.
Informační kampaň k projektu bude probíhat po celou dobu jeho konání. Důraz bude kladen především na tyto dvě oblasti:

  1. Informování o možnostech zapojení českých samospráv do projektů rozvojové a transformační spolupráce
  2. Financování či kofinancování rozvojových aktivit měst a obcí na národní a nadnárodní úrovni

V souvislosti s touto informační kampaní byla zřízena nová informační rubrika o ZRS na stránkách Svazu, www.partnerskamesta.cz. Pokud jako obec či město o ZRS uvažujete, neváhejte se do projektu zapojit a získat tak potřebné informace.