INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Silniční daň v roce 2014

11.4.2014

Používáme-li auto pro podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, musíme za něj platit silniční daň. Platíme ji jen za ty měsíce, ve kterých jsme auto my nebo kdokoliv jiný pro podnikání apod. použili. I zákon o dani silniční byl v roce 2014 novelizován. Pojďme se v následujících odstavcích podívat, k jakým změnám došlo.

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla při kumulativním splnění tří podmínek:

  • Vozidlo je registrované v České republice
  • Vozidlo je provozované v České republice
  • Vozidlo je používané:
    • Poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
    • Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

V zákoně došlo k výčtu právnických osob, které jsou posuzovány v rámci tohoto zákona veřejně prospěným poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Jsou to Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna.

Poplatníkem daně silniční je provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla, nebo ten, kdo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel. Dále je poplatníkem daně zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, poplatníkem daně je i osoba, které používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba a organizační složka (nově se za ní považuje i stálá provozovna) osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Poplatník je povinen platit zálohy na daň silniční. Zálohy jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Výše zálohy na daň silniční se vypočte jako 1/12 příslušné roční sazby daně, a to za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.