INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Proti daňovým únikům bojuje i OECD

4.11.2014

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) je světová organizace sdružující v současné době 34 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. Česká republika je pro zajímavost členem OECD od roku 1995. OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.

Čím dál více podniků ve světě počítá s mezinárodním daňovým plánováním. Cílem rozložení daňového zatížení je to, aby firma platila co nejméně. Možností je například vytvoření politiky převodních cen mezi podniky uvnitř nadnárodní firmy tak, aby co největší podíl firemních zisků vznikal v zemích s co nejmenším daňovým zatížením.

OECD pod projektem s označením BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, tedy narušování základu daně a přesun zisku) ukrývá souhrnné doporučení pro koordinovaný postup v boji proti daňovým únikům nadnárodních společností.

Akční plán BEPS obsahuje celkem 15 klíčových kroků, které by měly být schváleny skupinou největších ekonomik světa G20 v roce 2015. Prvních sedm zveřejněných doporučení bude hrát klíčovou roli na setkání lídrů G20, které se bude konat od 15. do 16. listopadu v Austrálii.  

Zde je přehled sedmi klíčových kroků:

  1. Zajistit danění zisku v té zemi, kde byl skutečně vytvořen.
  2. Upravit smlouvy o zamezení dvojího zdanění, aby se omezilo poskytování výhod plynoucích z těchto smluv v nepřijatelných případech, které by způsobovaly dvojí nezdanění příjmů.
  3. Upravit směrnice o převodních cenách tak, aby se zabránilo nadměrným platbám za pronájem a prodej nehmotného majetku a jeho přesuny nepředstavovaly pouze nástroj pro transfer zisku.
  4. Omezit využívání nadměrných úrokových plateb z vnitropodnikových půjček placených z korporace s vyšším daňovým zatížením korporaci usídlené v zemi s nižším daňovým zatížením.
  5. Zamezit poskytování výhod a daňové uznatelnosti nákladů, které již byly zároveň uplatněny jako daňový výdaj v jiné zemi.
  6. Pracovat s výzvami digitální ekonomiky.
  7. Pomocí nového modelu danění na mezinárodní úrovni zajistit soudržnost u korporátního zdaňování.