INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přehled nejdůležitějších změn v novém občanském zákoníku týkajících se oblasti nemovitostí

15.1.2014

V oblasti nemovitostí nový občanský zákoník přichází s novinkou, kdy vše, co je pod stavbou, je součástí pozemku. Do konce roku platilo, že stavba a pozemek, na kterém stojí, mohou patřit jinému majiteli. Jestliže tento právní stav vznikl ještě v roce 2013, platí i nadále. Institut práva stavby vznikl z důvodu pro zachování práva se stavbou svobodně nakládat, i když pozemek nevlastníte. Jedná se o věcné právo k cizí věci, které opravňuje stavebníka mít na pozemku stavbu a užívat ji, jako by byla jeho majetkem, ačkoliv je ve skutečnosti majetkem vlastníka pozemku.

Novým občanských zákoníkem by se měly vyřešit sousedské spory o nejasné hranice pozemku. Nově se hranice pozemků upraví podle tzv. stavu pokojné držby (podle stavu, jak je pozemek uspořádán). Pokud se dostanete do situace, kdy kvůli špatnému zaměření zastavíte omylem kousek sousedova pozemku, stane se část pod stavbou vaším majetkem. V zákoně jsou i upraveny pravidla pro vyrovnání náhrad za takto nabytý pozemek. Došlo ke zrušení předkupního práva spoluvlastníků. Při řešení například jedné společné cesty vedoucí k několika domům se zavádí přídatné spoluvlastnictví.

Co se týče nájmu, dochází ke zkrácení maximální doby nájmu na 50 let. Nájemci můžou nově v bytě podnikat a to i v případě, kdy to není dohodnuto v nájemní smlouvě. Nájemci mohou i bez souhlasu pronajímatele byt dále podnajmout (pokud to smlouva nezakazuje). Pronajímatel také může podle  § 2250  zvýšit nájemné, pokud nějakým způsobem upraví dům ve prospěch nájemců. Může se s nimi na tom dohodnout dopředu, a pokud souhlasí nájemci dvou třetin bytů (podle ploch), bude se zvýšení nájemného vztahovat na všechny.
V případě, že si pronajmete nebytové prostory k podnikání a vybudujete zde nějaký obchod a dostanete výpověď z nájmu, máte právo na náhradu za převzetí zákaznické základny, kterou jste vybudovali.

Novou možností je zdědit majetek bez přijmutí dluhu pomocí tzv. odkazu. Odkazovník se nestává dědicem a neúčastní se dědického řízení, takže se může ke zděděnému majetku dostat rychleji a bez podmínky přijímat zůstavitelovy závazky. Dědická smlouva na rozdíl od závěti není jednostranný akt, smlouvu totiž zůstavitel uzavírá přímo s dědicem.  Dědic nově může ztratit i nárok na dědictví, jestliže nesplní podmínku uvedenou v závěti.  Občanský zákoník zavedl tzv. privilegovanou závět, jenž je možno sepsat, v náhlém a bezprostředním ohrožení života. V tomto případě je povoleno, aby závěť byla ústní (uzavřena před třemi svědky).