INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pachtovní smlouva – Zemědělský pacht

Jednání o pachtovní smlouvě se řídí stejnými pravidly jako jednání o kterékoliv jiné smlouvě podle ustanovení § 1724 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku. Lze jen doporučit, aby se před jednáním o smlouvě smluvní strany seznámily s příslušnými procesy, zásadami a průběhem jednání podle uvedených ustanovení. Jedná se totiž o změnu oproti již neplatnému občanskému zákoníku.

Právní úprava zemědělského pachtu

Pachtovní rok: Ustanovení § 2339 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, s datem účinnosti od 1.1 2014 u zemědělského pachtu stanoví pachtovní rok na období od 1. října do 30. září následujícího roku (u ostatních pachtů jde o jeden rok).

Právní úprava pachtovní smlouvy: § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále NOZ), Část čtvrtá, Relativní majetková práva, Hlava II., Oddíl 4 Pacht. 

Cílem pachtovní smlouvy je propachtovat věc k dočasnému užívání a požívání. Pacht je právní vztah mezi smluvními stranami podobný nájmu.

Předmětem pachtovní smlouvy je „věc“, v tomto případě pozemky, lesní či zemědělské, které lze propachtovat k dočasnému užívání a požívání. Propachtovatel může ponechat pachtýři jednou smlouvou více věcí, z nichž některé budou sloužit k užívání (například domek, stodola či jiná zemědělská budova, rybník a jiné věci k požívání), a tím mohou být zemědělské pozemky, lesní pozemky apod., z nichž lze očekávat výnos. Mnohým se může zdát praktické uvést do jedné pachtovní smlouvy více věcí, práv a povinností,  které slouží k užívání a požívání, pak se posoudí smlouva podle povahy hlavní věci. Ustanovení § 2333 již uvažuje o zápisu propachtované věci do veřejného seznamu. Pokud je tedy propachtovaná věc zapsána do veřejného seznamu, pak se zapíše do veřejného seznamu i pachtovní právo. Pachtovní právo navrhuje vlastník věci nebo se souhlasem vlastníka pachtýř. Toto pravidlo platí i tehdy, podle ustanovení § 2333, že je do veřejného seznamu zapsána jednotlivá věc náležející k propachtované hromadné věci.     

Subjekty smlouvy jsou na jedné straně propachtovatel a na druhé straně pachtýř.

Prodloužení pachtu:  V pachtovní smlouvě je ujednání o době pachtu. Toto ujednání si smluvní strany mohou upravit samy. Ovšem, pozor na lhůty! Ustanovení § 2338 umožňuje, pokud je pacht ujednán alespoň na dobu tří let, a to je možné chápat tak, že je to minimální doba pachtu pro tento účel, může strana vyzvat v době ne kratší než šest měsíců před uplatněním ujednané doby druhou stranu, aby sdělila, zda hodlá v pachtu pokračovat s tím, že vysloví-li druhá strana do tří měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednání, jinak pacht skončí v původně ujednané době.     

Zánik pachtu  - výpověď pachtu bez výpovědní doby: Výpověď z pachtu a podmínky, které také vedou k výpovědi, jsou uvedeny v ustanovení § 2334. V ustanovení § 2339 jsou uvedeny podmínky pro výpověď pachtu ujednaný na dobu neurčitou. Je nutné zdůraznit, že pokud byla pachtovní smlouva uzavřena v písemné formě, pak výpověď z pachtu musí být též v písemné formě. 

Příklad pachtovní smlouvy

Následující „Příklad smlouvy“ nevyčerpává veškerá možná ujednání, která mohou smluvní strany mezi sebou ujednat, ale je jen možnou ilustrací pachtovní smlouvy, uzavřené mezi – propachtovatelem - obcí a pachtýřem, který je veden v rejstříku zemědělských podnikatelů.  Propachtovatelem může být jakýkoliv jiný subjekt, kromě obce, který vlastní pozemky a má právo takovou smlouvu uzavřít. Při jednání o smlouvě smluvní strany budou postupovat podle právní úpravy v NOZ a mohou si sjednat další práva a povinnosti, které se například vztahují k ochraně zemědělské půdy apod. a s tím, že po skončení pachtu by neměly být pozemky ve zhoršeném stavu. Obdobně, jako u nájemní smlouvy, má propachtovatel právo průběžné kontroly v zájmu řádného plnění smlouvy a předpisů, které se k činnosti pachtýře vztahují. Smluvní strany postupují, kromě příslušných ustanovení podle NOZ, ještě podle dalších příslušných zákonů a předpisů, podle kterých se řídí činnost pachtýře, a k této činnosti se vztahuje i činnost dotčených orgánů státní správy, například Ministerstva zemědělství.  

Příklad smlouvy:

Pachtovní smlouva na zemědělský pacht
Smlouva se uzavírá podle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen NOZ)

Článek 1 Smluvní strany

Propachtovatel

Obec Věstonice
Se sídlem obecního úřadu Jankovcova 3, 65678 Věstonice
IČ: 768756
Za níž jedná: Ing. Jan Pánek, starosta
Další osoba pověření jednáním za obec: Jan Holoušek, tajemník
(dále jen „propachtovatel“)

a

Honorius, s.r.o.
Se sídlem Hálkova 3, 65678 Věstonice
IČ: 897654
DIČ: CZ897654
Zastoupení: Ing. Františkem Janouškem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Břeclav, č. ú.  8789876/0300, 
Zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Břeclavi, oddíl 5B, vložka 7656
(dále jen „pachtýř“)
 

Článek 1. Úvodní ustanovení

1.1. Propachtovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zemědělských pozemků vedených na Listu vlastnictví 13 pro k. ú. Věstonice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav.

1.2. Pozemky, které tvoří předmět zemědělského pachtu podle této smlouvy, jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy a celková výměra je 6785 ha.

1.3. Pachtýř prohlašuje, že je zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění a je evidován podle uvedeného zákona u městského úřadu Břeclav.

 

Článek 2  - Předmět smlouvy

2.1. Nemovitosti, uvedené v příloze 1 této smlouvy, tvoří součást zemědělského pachtu, a ty přenechává propachtovatel pachtýři k užívání a požívání podle předmětu podnikání pachtýře, který bude na nich provozovat zemědělskou výrobu – pěstování pšenice.

2.2. Smluvní strany si ujednávají, že veškeré výnosy z výroby na zemědělském pachtu po celou dobu trvání této smlouvy náleží pachtýři.

2.3. Pachtýř prohlašuje, že se seznámil, ještě před uzavřením smlouvy se stavem propachtovaných pozemků a považuje jejich stav způsobilý k účelu – pěstování pšenice a souhlasí svým podpisem se Zápisem o stavu propachtovaných pozemků. Zápis tvoří přílohu 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí.     

Článek 3 Práva a povinnosti pachtýře

3.1. Pachtýř je povinen propachtové pozemky používat ve smyslu svého podnikání pouze k pěstování pšenice v souladu se zásadami odborné zemědělské praxe.

3.2. Pachtýř je povinen umožnit propachtovateli pravidelnou průběžnou kontrolu stavu propachtovaných pozemků.

3.2. Pachtýř je oprávněn navrhnout vklad zemědělského pachtu k propachtovaným pozemkům do katastru nemovitostí.

3.2. Bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele není pachtýř oprávněn pozemky propachtovat a ani přenechat u užívání třetí osobě a je si vědom následků podle zákona.

Článek 4 Pachtovné.

4.1. Pachtovné je mezi smluvními stranami sjednáno ve výši 50 % ročně z průměrné ceny pozemků. Pro stanovení průměrné ceny pozemků se použije platná vyhláška MZ vydaná podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, v platném znění.

4.2.  Pachtovné je splatné v plné výši zpětně, vždy k 1. 10. příslušného kalendářního roku a to převodem na bankovní účet propachtovatele.  
4.3. Pokud pachtýř neuhradí pachtovné v daném termínu podle smlouvy, má propachtovatel právo na úrok z prodlení ve výši 10% z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.

Článek 5 – Doba pachtu

5.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. října roku 2014.

5.2. Smlouvu je možné ukončit dohodou stran nebo výpovědí.  V tomto případě, pokud propachtovatel vypoví smlouvu bez výpovědní doby, je pachtýř povinen uhradit, kromě úměrné části pachtovného za uplynulou dobu pachtu, rovněž smluvní pokutu ve výši 1000 Kč se splatností do 30 dnů od ukončení smlouvy výpovědí. Tím není dotčen nárok propachtovatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti pachtýře. 
 
Článek 6. Závěrečná ujednání

6.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřeli smlouvu po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a to potvrzují svými podpisy.

6.1. Veškeré změny a doplňky se uskuteční písemným dodatkem ke smlouvě, který podepíší obě smluvní strany.

6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
 

V …. dne

Ing. Jan Pánek, starosta                                                                        Ing. František Janoušek, jednatel

propachtovatel                                                                                               pachtýř