INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Peněžitý vklad do společnosti

3.11.2015

Peněžité vklady do společnosti jsou součástí základního kapitálu, ale mohou být i vklady mimo základní kapitál. V novém občanském zákoníku se rozšířil okruh majetkových hodnot, které mohou být považovány za vklady do základního kapitálu obchodních společností.

Peněžitým vkladem se rozumí peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodních korporací. U akciové společnosti se vkladem označuje jmenovitá nebo účetní hodnota akcie.

Peněžitým vkladem do společnosti můžeme rozumět:

  • Majetkový základ podílu společníka na korporaci – ten určuje rozsah a význam postavení společníka, v jakém může uplatňovat svá řídící, kontrolní, rozhodovací, majetková a jiná práva. Obchodní podíl je účast společníka na společnosti. Jeho výše je odvozena dle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. Obchodní podíl je velmi důležitým ukazatelem pro rozdělování zisku mezi společníky.
  • Vkladovou povinností rozumíme závazek společníka poskytnout vklad do společnosti při jejím založení nebo při navyšování základního kapitálu. Společník získává podíl ve společnosti, avšak nemá nárok na jiné protiplnění od společnosti. Výše vkladové povinnosti určuje pouze účast společníka ve společnosti. Společník může požadovat výnos z vloženého vkladu ve formě podílu na zisku za dobu trvání společnost, či podíl na likvidačním zůstatku při jejím zániku.

Při zakládání kapitálové společnosti se před jejím založením musí určit výše a způsob úhrady jejího základního kapitálu. Pro splácení peněžitých vkladů do základního kapitálu obchodních společností si musí správce vkladu zřídit u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva speciální účet na firmu zakládané společnosti.

V případě, že má společnost s ručením omezeným jenom jednoho zakladatele, musí být celý základní kapitál splacen před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Pokud by před vznikem kapitálové obchodní společnosti nebyly zaplaceny všechny peněžité vklady, zbývající část se splácí způsobem a ve lhůtách uvedených ve společenské smlouvě. Platby je ovšem možné už provádět převodem na běžný účet společnosti, nebo vkladem hotovosti do pokladny.

Mimo vklady do základního kapitálu společnosti se za peněžitý vklad mohou považovat i půjčka společníka, která může být úročená i bezúročná. V případě, že je půjčka úročená, může mít společnost nákladový úrok ve svých nákladech. Poskytovatel půjčky musí zdanit tento úrokový příjem na své straně. U bezúročné půjčky platí, že majetkový prospěch vzniklý v důsledku bezúročné či nízkoúročené půjčky podléhá dani z příjmů.