V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Občanský zákoník Ruské federace

29.11.2013

Občanský zákoník Ruské federace je právní předpis zahrnující normy komplexně a systematicky upravující soukromé právo hmotné. Jeho hlavní výjimečností je to, že zákoník má přednost před federálními a jinými zákony ve sféře občanského práva.

V současnosti zákoník obsahuje 1 551 paragraf a je členěn do čtyř částí. První obsahuje obecná ustanovení, vlastnické právo a obecné části závazkového práva. Jsou zde popsány občanské právní předpisy, charakteristiky fyzických a právních osob, druhy organizací a podniků, veškeré operace a smlouvy. Druhá část popisuje jednotlivé druhy závazkových vztahů, patří k ním obecná ustanovení o nákupu a prodeji, nájmu a rentě, daru a darovacích smlouvách, pojištění a dalších. Třetí část se dělí na dědictví (nazývané také pozůstalost) a mezinárodní soukromé právo, které se zabývá otázkami právních vztahů s účastí zahraničních osob. Poslední součástí občanského zákoníku je právo na duševní vlastnictví a prostředky individualizace, jehož hlavním předmětem jsou autorské a patentní právo.

V červnu 2008 prezident podepsal nařízení „O zdokonalování občanského zákoníku“, které vnese určité změny do I, III a IV části zákoníku. Podle hlavy státu by toto opatření mělo sloužit k dalším účelům:

  • zdokonalování základních principů občanského práva Ruské federace odpovídající nové úrovni vývoje tržních vztahů
  • odrážení v zákoníku soudních zkušeností
  • přiblížení ustanovení zákoníku Ruské federace k pravidlům řízení vztahů práva EU
  • využití nových pozitivních zkušenosti modernizace zákoníků řády evropských státu v zákoníku Ruské federace
  • udržování jednotvárnosti občanskoprávních vztahů v účastnických státech SNS
  • zabezpečení stability občanského práva


Provádět tuto reformu bude nový sbor “Rady pro kodifikaci a zdokonalování občanského práva při prezidentu RF”.