INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Občanský zákoník Ruské federace

29.11.2013

Občanský zákoník Ruské federace je právní předpis zahrnující normy komplexně a systematicky upravující soukromé právo hmotné. Jeho hlavní výjimečností je to, že zákoník má přednost před federálními a jinými zákony ve sféře občanského práva.

V současnosti zákoník obsahuje 1 551 paragraf a je členěn do čtyř částí. První obsahuje obecná ustanovení, vlastnické právo a obecné části závazkového práva. Jsou zde popsány občanské právní předpisy, charakteristiky fyzických a právních osob, druhy organizací a podniků, veškeré operace a smlouvy. Druhá část popisuje jednotlivé druhy závazkových vztahů, patří k ním obecná ustanovení o nákupu a prodeji, nájmu a rentě, daru a darovacích smlouvách, pojištění a dalších. Třetí část se dělí na dědictví (nazývané také pozůstalost) a mezinárodní soukromé právo, které se zabývá otázkami právních vztahů s účastí zahraničních osob. Poslední součástí občanského zákoníku je právo na duševní vlastnictví a prostředky individualizace, jehož hlavním předmětem jsou autorské a patentní právo.

V červnu 2008 prezident podepsal nařízení „O zdokonalování občanského zákoníku“, které vnese určité změny do I, III a IV části zákoníku. Podle hlavy státu by toto opatření mělo sloužit k dalším účelům:

  • zdokonalování základních principů občanského práva Ruské federace odpovídající nové úrovni vývoje tržních vztahů
  • odrážení v zákoníku soudních zkušeností
  • přiblížení ustanovení zákoníku Ruské federace k pravidlům řízení vztahů práva EU
  • využití nových pozitivních zkušenosti modernizace zákoníků řády evropských státu v zákoníku Ruské federace
  • udržování jednotvárnosti občanskoprávních vztahů v účastnických státech SNS
  • zabezpečení stability občanského práva


Provádět tuto reformu bude nový sbor “Rady pro kodifikaci a zdokonalování občanského práva při prezidentu RF”.