INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novinky z Nového občanského zákoníku v oblasti nemovitostí

11.11.2013

Od roku 2014 dojde ke změnám v soukromém právu v oblasti nemovitostí. V tomto článku se zaměříme na jednotlivé změny, které přinese Nový občanský zákoník (NOZ), a co budou znamenat pro oblast účetnictví a daní.

Jednou z prvních změn bude rozšíření a úprava samotného pojmu „nemovitost“. NOZ nahradí pojem „nemovitosti“ pojmem „nemovité věci“. Doposud byly za nemovitosti považovány pouze pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

NOZ však pod pojem nemovité věci zahrnuje:
- Pozemky
- Podzemní stavby se samostatným účelovým určením
- Věcná práva k nim, popř. práva prohlášená za nemovité věci zákonem
- Věc, která není podle jiného právního předpisu součástí pozemku a nelze ji přenést z místa na místo bez porušení podstaty

Nově bude stavba součástí pozemku, na němž stojí. Výjimkou však tvoří dočasné stavby, podzemní samostatné stavby, inženýrské sítě, stroje a jiná zařízení samostatně zapsaná v katastru, ložiska nerostů, povrchové a podzemní vody.

Pozemek a stavba se spojí, jakmile budou mít shodného (jediného) vlastníka. Tuto změnu lze provést již 1. 1. 2014. V situaci, kdy se stavba součástí pozemku nestane, budou mít odlišní vlastníci pozemku a stavby navzájem předkupní právo, dokud se stavba s pozemkem skutečně nespojí.

Doposud zákon pod pojmem nemovitost nechápal věcné právo stavebníka, jako osoby odlišné od vlastníka pozemku, zřídit a mít na tomto pozemku stavbu. Toto rozšíření definice nemovité věci přichází teprve s NOZ.

Od roku 2014 se také rozšíří rozsah zapisovaných údajů do katastru nemovitostí a posílí se princip materiální publicity. Tento princip spočívá v ochraně osoby, která jedná v důvěře v pravdivost údajů zapsaných v katastru nemovitostí, i v případě, kdy by tento zápis neodpovídal realitě. Tato změna bude klást vyšší nároky na účastníky právního jednání, v jejichž zájmu bude, aby ověřovali aktuální stav zápisů v katastru nemovitostí a aby sami zajistili provedení vkladu práva vždy co nejdříve po realizaci právního jednání.

Aby se předešlo zneužívání tohoto principu při podvodných převodech nemovitostí, budou evidovaní vlastníci katastrem povinně informováni o všech návrzích na změnu právních vztahů u jejich nemovitostí.
 
NOZ již nepoužívá pojem „katastr nemovitostí“, ale tzv. „veřejné seznamy. Katastr nemovitostí bude právě jedním z takových veřejných seznamů.