INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Náklady - smluvní sankce, manka a škody

3.8.2015

Za smluvní sankce lze považovat zejména, smluvní pokuty, které jsou sjednávány smluvními stranami pro případy porušení některých smluvních povinností, úroky z prodlení, které se používají tam, kde je dlužník v prodlení s plněním peněžitého dluhu, poplatky z prodlení, které souvisely např. s prodlením při úhradě nájemného a penále.

Pro daňovou uplatnitelnost smluvních sankcí je klíčové ustanovení § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP (zákon o daních z příjmů), ze kterého vyplývá, že uznatelné mohou být pouze ty smluvní sankce, které byly do konce zdaňovacího období zaplaceny. Ty, které zaplaceny nebyly, je nutno považovat za nedaňové náklady, a proto je třeba tyto náklady vyloučit z daňově uznatelných nákladů.

Manka a škody

Inventarizační rozdíl, kdy je skutečný stav nižší než stav dle příslušné evidence se nazývá manko. Dle § 25 odst. 1 písm. n) ZDP za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat manka a škody přesahující náhrady. Dále je v ZDP uvedeno, že mankem pro daňové účely nejsou technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu, ztratné v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného stanovené daňovým subjektem.

Z výše uvedeného vyplývá, že manko se stává daňovým nákladem v případech, kdy daňový subjekt za něj dostane náhradu (potom je daňové účinné manko jen do výše náhrady), nebo jde li o manko do výše normy (přirozených úbytků, ztratného v maloobchodě).

Jako škody jsou dle § 24 odst. 2 písm. l) ZDP daňově uznatelné ty, které vznikly v důsledku živelných pohrom nebo byly způsobeny podle potvrzení policie neznámým pachatelem. Blíže je živelná pohroma specifikována v § 24 odst. 10 ZDP jako nezaviněný požár, výbuch, vichřice apod. Jinak obdobně jako manka jsou i škody dle § 25 odst. 1 písm. n) ZDP přesahující náhrady daňově neuplatnitelné.