INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Náklady - opravy a udržování hmotného majetku

17.8.2015

Definici „oprav a udržování“ nenalezneme v ZDP, ale je nutné využít vyhlášky 500/2002 Sb. V této vyhlášce je v § 47 odst. 2 písm. a) uvedeno, že opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, přičemž uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení dané věci. Za údržbu můžeme považovat soustavnou činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Jelikož v ZDP v § 24 a 25 nejsou konkrétně opravy a udržování u majetku právnických osob specifikovány, je třeba vycházet z obecného ustanovení § 24 odst. 1 ZDP. Záleží tedy zejména na tom, k čemu je využitá opravovaná nebo udržovaná věc. Pokud slouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, potom i náklady na její opravy a údržbu budou daňově uplatnitelné.

Rezervy na opravu HM

Rezervu na opravu hmotného majetku tvoří zpravidla vlastník majetku. Rezervu lze tvořit na opravu hmotného majetku, jehož doba odepisování podle § 30 ZDP je pět a více let. Rezervu nelze tvořit na opravu majetku, který je určen k likvidaci; u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události; u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok; k němuž má vlastnické právo poplatník, vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkurzu. Rozhodně nelze tvořit rezervu na technické zhodnocení majetku, pořízení nového majetku a údržbu majetku.

Pro stanovení výše rezervy potřebujeme znát předpokládanou výši opravy, a dále způsob jakým bude rezerva tvořená. Rezerva tvořená v závislosti na čase se tvoří rovnoměrně a minimálně dvě zdaňovací období. Maximální doba tvorby rezervy je závislá na odpisové skupině. Výše rezervy je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení oprav.

Tvorba rezervy je daňově uznatelný náklad, pokud je zaúčtovaná dle zákona o účetnictví a peníze ve výši rezervy jsou uloženy na samostatný bankovní účet. Účet musí být veden v českých korunách nebo v eurech v bance se sídlem na území členského státu EU, přičemž slouží výhradně pro ukládání prostředků rezerv na opravy hmotného majetku.

Nebude li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy, rezerva se zruší v tomto následujícím zdaňovacím období.