INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z nemovitých věcí

3.12.2015

Již v letošním roce byl zveřejněn zákon novelizující daň z nemovitých věcí. Avšak většina změn bude účinných až od 1. ledna příštího roku.  V dnešním článku si o jednotlivých změnách můžete přečíst.

Pozitivně vmítanou změnou je to, že poplatník nemusí být vždy sankciován za tzv. opožděné tvrzení daně. Tvrzením daně se rozumí přiznání k dani, hlášení či vyúčtování. Znamená to tedy, že pokud podáváte přiznání na daň nižší než v předchozím období a nestihnete to v příslušném termínu, automatická povinnost platit pokutu vám již od letošního roku nevzniká.

Došlo také ke změnám v předmětu daně z pozemků a k nové definici pozemků, které jsou z placení daně osvobozeny. Nově se například zavádí pojem „zdanitelná jednotka“, kterým se rozumí jednotka, která je dokončena nebo je užívaná. Rozestavěná jednotka není zdanitelnou jednotkou pro účely daně z nemovitých věcí. „Zdanitelné stavby, pro jejichž užívání stavební zákon nevyžaduje kolaudační souhlas nebo oznámení, jsou předmětem daně ze staveb a jednotek, jsou-li tyto zdanitelné stavby dokončeny nebo užívány. Předmětem daně ze staveb a jednotek nadále zůstávají zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky podle dříve vydaných právních předpisů dokončené nebo užívané“, píše se v důvodové zprávě.

Poplatníkem daně z pozemku bude od příštího roku pouze vlastník, nikoli uživatel. Osvobozeny od daně budou i pozemky, které tvoří „funkční celek se zdanitelnou stavbou či zdanitelnou jednotkou sloužící zdravotnickému zařízení“ Obce, které postihla nějaká živelná pohroma, mohou nemovitosti osvobodit od daně po dobu pěti let.

Pozemky budou nově od daně osvobozeny, v případě že nejsou užívány k podnikání, u podnikatele zařazeny v jeho obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů, pronajímána nebo propachtovány. Co se týče posuzování, zda jsou stavba či jednotka užívány k podnikání, vychází se z podlahové plochy jejich prostor sloužící k podnikání (nikoli obytné prostory).

Daňové přiznání se musí každoročně odevzdat do konce prvního měsíce – tedy do ledna.  Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se stavba nebo pozemek nachází.  V příštím toce datum posledního ledna vychází na neděli a termín pro podání přiznání se tedy posouvá na pondělí 1. února.