INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vláda schválila nový daňový balíček

19.6.2018

Daňový balíček schválený vládou obsahuje řadu změn.  Předloha je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Spojením změn do jednoho zákona by dle Ministerstva financí mělo zvýšit přehlednost daňové legislativy a zrychlení legislativního procesu. Vláda i projednala návrh změn v zákoně o elektronické evidenci tržeb.

V oblasti zákona o daních z příjmů dochází ke změnám v souvislosti s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem zejména velkých korporací. Dojde k omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. korun nebo 30 % EBITDA, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů. Korporace vyplácející do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, ale jsou od daně osvobozeny nebo nepodléhají zdanění, budou mít povinnost tuto výplatu oznámit správci daně.

„Například přemístění majetku bez změny vlastnictví do jiného státu, při kterém však tento majetek zůstává ve vlastnictví stejného subjektu, avšak příjmy z něho v budoucnu plynoucí budou v důsledku přemístění podléhat zdanění pouze v cílovém státě s preferenčním daňovým režimem, je relativně rozšířenou formou agresivní daňové optimalizace, která snižuje daňové příjmy veřejných rozpočtů. V současnosti v důsledku takového přemístění daňová povinnost nevznikala. Nově ji zavádíme, čímž toto jednání bude postrádat ekonomický smysl,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Dle novely zákona o evidenci tržeb budou mít nejmenší podnikatelé s tržbami do 200 000 korun za rok možnost evidovat své tržby off-line. Aby podnikatel mohl evidovat tržby v tomto režimu, musí splnit následující podmínky:

  • je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu,
  • není plátcem DPH,
  • má maximálně 2 zaměstnance,
  • výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 korun.

Mělo by také dojít ke snížení daně z přidané hodnoty u stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů z 15 na 10 %. U některých řemeslných a odborných služeb (např. holiči a kadeřníci, opraváři jízdních kol či oděvů), prodeje točeného piva a vodného a stočného chce vláda snížit DPH z 21 rovněž na 10 %.

V České republice by měla být nově zavedena daň ze zahřívaných tabákových výrobků. Týkat by se to mělo například výrobků iQOS od společnosti Philip Morris, ve kterých se na rozdíl od cigaret tabák jen zahřívá. Tato nová daň by měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši, jako je u tabáku ke kouření. Zdanění by ale vzhledem k nízké hmotnosti tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích nižší než například v cigaretách (mělo by se jednat o méně škodlivé výrobky pro lidské zdraví).