INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mají neziskové organizace povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob?

25.2.2015, Kateřina Dujková

Odpověď na otázku naleznete v § 38mb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Nejprve je ale třeba upozornit na významnou novelu ZDP účinnou od zdaňovacího období započatého 1.1.2014, která byla provedena Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. (dále jen „ZOS“), kromě jiného z důvodu zrušení dědické a darovací daně a jejich inkorporaci do zákona o daních z příjmů. Ta byla následující rok novelována zákonem č. 267/2014 Sb. Ten je sice obecně účinný od 1.1.2015, avšak na základě čl. II Přechodných ustanovení, je převaha upravených ustanovení aplikovatelná i pro zdaňovací období započaté 1.1.2014. Všechny retroaktivní úpravy dle zákona č. 267/2014 Sb. jsou ve prospěch poplatníků, tzn., že není důvod, aby je daňový poplatník nevyužil.

Na základě loňské „daňové reformy dle ZOS“ platí, že ne každá nezisková organizace (též nazývaná nevýdělečná organizace) může být považována za veřejně prospěšného poplatníka ve smyslu ZDP (dříve ZDP užíval pojem „poplatník, který nebyl zřízen nebo založen za účelem podnikání“). Definice veřejně prospěšného poplatníka vychází z definice veřejné prospěšnosti dle nového občanského zákoníku.

Pro každou takovou organizaci je nutné, aby důsledně četla text uvedený v § 17a ZDP, případně zalistovala až k § 19 ZDP, pokud je třeba ověřit zdanitelnost členských příspěvků.

Ke správnému stanovení základu daně a daně z příjmů právnických osob je rovněž třeba zjistit, zda se v případě veřejně prospěšného poplatníka jedná o takového, který uplatňuje tzv. široký základ daně, tj. zdaňuje vše vyjma příjmů z investičních dotací (§ 18a odst. 5 ZDP) nebo uplatňuje běžný, tzv. úzký základ daně spočívající zejména v tom, že zdaňuje svoji hlavní činnost pouze tehdy, je-li zisková (§ 18a odst. 1 až 4 ZDP). O tom ale až v příštích aktualitách.

Daňové přiznání není povinen podat veřejně prospěšný poplatník, pokud

  1. dosáhl pouze nezdaňované příjmy, tedy příjmy, které nejsou předmětem daně (§ 18 a §18a ZDP), příjmy osvobozené, včetně bezúplatných příjmů (§ 19 a § 19b ZDP) nebo příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36, zejména § 36 odst. 9 ZDP u úrokových příjmů),
  2. a nemá ani povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9. ZDP, tedy dodanit nesplnění podmínky pro dříve uplatněnou položku snižující základ daně dle § 20 odst. 7 ZDP (v této souvislosti lze odkázat na důležité body 21. a 22. Čl. II přechodných ustanovení zákona č. 267/2014 Sb.).

Za této situace je veřejně prospěšný poplatník podle § 38mc ZDP osvobozen i od oznamovací povinnosti vůči správci daně, že mu nevzniká povinnost podat daňové přiznání, na rozdíl od obecných ustanovení § 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obdobná pravidla platí také pro společenství vlastníků jednotek, byť nejsou od 1.1.2014 považováni za veřejně prospěšné poplatníky. Pro účely dodanění nesplněné podmínky pro dříve uplatněnou položku snižující základ daně dle § 20 odst. 7 ZDP je nutno odkázat na bod 20. Čl. II přechodných ustanovení ZOS.

Neziskové organizace, které nejsou považovány za veřejně prospěšného poplatníka dle ZDP, podávají daňové přiznání dle § 38m ZDP podobně jako podnikatelské subjekty, tedy vždy.