INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jaké změny přinese Nový občanský zákoník pro společné jmění manželů?

1.10.2013

Nový občanský zákoník, který by měl platit od 1. ledna 2014, bude měnit například i pravidla týkající se společného jmění manželů. Změny by měly pomoci manželům lépe přizpůsobit majetkové uspořádání jejich individuální situaci a také více chránit třetí osoby.

Nový občanský zákoník (NOZ) připouští tři varianty řešení majetkového práva manželů. Jedná se o režim zákonný, režim smluvený a režim založený na rozhodnutí soudu. Poslední dva zmíněné režimy jsou takzvaně modifikované a vznikají pouze v případě, kdy si manželé mezi sebou odlišný režim sami sjednají, nebo o tomto režimu rozhodne soud.

Zaměříme-li se nyní na režim zákonný, můžeme zmínit několik důležitých změn, které NOZ obsahuje oproti dosavadní verzi. Tyto výjimky stanovují, co do společného jmění manželů nepatří. Nově se jedná o věci, které:

  • slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
  • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
  • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
  • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
  • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Na druhou stranu se součástí SJM nově stane zisk z výlučného majetku. Bude-li např. jeden z manželů již před svatbou vlastnit akcie, stávají se po svatbě vyplácené dividendy součástí společného jmění manželů.

Dále také NOZ rozšiřuje výjimky u dluhů, které nebudou součástí společného jmění manželů, a sice:

  • dluhy, které se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
  • je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

"Zatímco dosud byly součástí společného jmění závazky, jež za trvání manželství vznikly, nový občanský zákoník hovoří o dluzích převzatých, a to i takových, o kterých druhý manžel vůbec neví," uvádí pro www.idnes.cz Tomáš Pelikán. Pokud by tedy manžel bez souhlasu druhého manžela převzal dluh, aniž by šlo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny, nebyl by takový dluh součástí SJM. Co lze považovat za „obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“ pak bude rozhodovat soud podle individuální situace každé rodiny.

V neposlední řadě také NOZ zavádí změny pro ochranu bydlení rodiny. Pokud např. manžel vlastní výlučně dům či byt (např. jej získal darem od rodičů či sňatkem), v němž žije i s manželkou a kupř. i dětmi (rodinná domácnost) a této nemovitosti je k bydlení rodiny či manželů nezbytně třeba, nesmí manžel, přestože jde o jeho výlučné vlastnictví, tento dům či byt bez písemného souhlasu manželky prodat nebo k němu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů či rodiny (věcné břemeno, zástavní právo atp.), ledaže zajistí rodině či manželovi po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.