INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jak postupovat v případě škody na majetku

13.5.2013

Majetek. Tento pojem zahrnuje věci movité i nemovité povahy a je upraven v Zákoně o dani z příjmu. S jeho pořízením souvisí tzv. vstupní, pořizovací cena. Ta představuje cenu, za kterou byl majetek pořízen. V případě vlastní výroby, představují pořizovací cenu majetku vlastní náklady spojené s jeho výrobou. Protože k jeho získání je třeba vynaložit určité fyzické úsilí nebo nutnost odlehčit peněžence, existuje zde logická potřeba vlastněný majetek chránit před nežádoucím poškozením nebo dokonce ztrátou. Nejčastější formou ochrany majetku je jeho pojištění proti nežádoucím vlivům. Ať už se jedná o živelné pohromy typu povodně, zemětřesení či požáru. Proti všem těmto přírodním katastrofám se lze chránit vhodně zvoleným pojištěním. Nebezpečí však nečíhá jen ze strany živelných pohrom. K vyplavení domu či bytu může dojít i v případě, že není postaven v blízkosti vodní nádrže. Majetek může totiž stejně snadno poškodit voda z prasklého, vodovodního potrubí vašeho souseda. Pojištění slouží ve všech případech k rychlému získání finančních prostředků, které poslouží k tomu, aby se domácnost dala zase do původního stavu. Jak tedy v případě poškození majetku postupovat?

Prvním a nejdůležitějším krokem je zabezpečení majetku takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení zdraví, životního prostředí a dalšímu rozšiřování škody. Druhým krokem je pak neprodlené nahlášení pojistné události pojišťovně. Nahlásit pojistnou událost lze třemi způsoby:

  • telefonicky
  • online na webu
  • písemně

Telefonické oznámení škody se provádí pomocí bezplatné linky, která je zavedená v každé pojišťovně. Operátor Vám poradí, jak postupovat při hlášení pojistné události, jaké doklady je třeba doložit, popřípadě další podrobnosti ohledně Vašeho postupu.

V případě online hlášení na webu je třeba zaregistrovat se do klientské aplikace příslušné pojišťovny a vyplnit online formulář pro hlášení škody. Výhodou této formy hlášení je zejména možnost přiložení fotografií škodné události jako přílohy k vyplněnému formuláři. Dále máte možnost průběžného sledování stavu vyřízení pojistné události plus můžete přikládat další podklady, vedoucí k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřízení škody.

Třetím a posledním způsobem hlášení je písemně na vytištěný formulář pro hlášení škody. Vyplněný jej pak stačí doručit na kontaktní adresu příslušné pojišťovny.

Všechny výše uvedené způsoby hlášení škody na majetku jsou vysoce efektivní a záleží jen na volbě a preferencích obyvatel, kterou variantu zvolí. Každá uvedená možnost totiž vede ke stejnému cíli. Získání finančních prostředků na obnovu či zakoupení nového majetku.