INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dodaňování neuhrazených závazků

26.6.2015

Neuhrazené závazky jsou jednou z položek zvyšující základ daně z příjmů. Neuhrazené závazky tedy představují dluhy. Do konce roku 2014 se jednalo o dluhy po splatnosti delší než 36 měsíců, od letošního roku se jedná o dluhy po splatnosti delší než 30 měsíců.

Dle zákona o daních z příjmů musí být o hodnotu neuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka zvýšen základ daně. Jedná se tedy o dluh odpovídající pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců, nebo se promlčela.

Zkrácení lhůty na 30 měsíců bylo reakcí na novou úpravu občanského zákoníku, která zavádí obecné pravidlo, že promlčení lhůta je tři roky. Úpravou ustanovení zákona o rezervách se zkracuje období, po jehož uplynutí lze tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 100 % na 30 měsíců, což zajistí možnost dále vytvářet opravné položky v nezměněné výši i na pohledávky spadající pod novou úpravu občanského zákoníku.

Dluhy pro účely dodanění poplatníků, kteří vedou účetnictví, se nepovažují za dohadné položky pasivní a rezervy zachycené v účetnictví poplatníka v souladu se zákonem o účetnictví.

Nedodaňují se tyto dluhy:

  • dluhy dlužníka, který je v úpadku podle insolvenčního zákona,
  • dluhy z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů,
  • dluhy z plnění ve prospěch vlastního kapitálu,
  • dluhy z úhrady ztráty obchodní korporace,
  • dluhy z úhrady úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů,
  • dluhy, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen,
  • dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů,
  • dluhy, o které vedou poplatníci rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu nebo soudní řízení anebo správní řízení podle zvláštního právního předpisu, jehož se poplatník řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva, a to až do doby pravomocného rozhodnutí.

V případě, že subjekt prokáže, že nebyly splněny podmínky pro jednorázové dodanění dluhu (z titulu dluhu nebyl uplatněn daňově účinný náklad, nebo byl jen uplatněn z části), je možné uplatnit postupné dodaňování.

Poplatníci vedoucí daňovou evidenci zvýší rozdíl mezi příjmy a výdaji o výši neuhrazeného dluhu odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců, nebo se promlčela. Výjimkou jsou dluhy z titulu pořízení hmotného majetku a úplaty finančního leasingu hmotného majetku.

Dodanění se tedy provádí v případě, že dluhy ovlivnily základ daně. Podstatou této úpravy je zvýšení základu daně z příjmů dlužníka o hodnotu neuhrazeného dluhu, pokud nebyl dosud uhrazen.