INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daně z příjmů FO zemí EU – Polsko

22.7.2013

V dalším díle seriálu o dani z příjmů FO se budeme zabývat Polskem. Daň z příjmů fyzických osob je v Polsku regulována zákonem o dani z příjmů fyzických osob ze dne 26. července 1991, který byl v průběhu své platnosti několikrát novelizován. Současnou podobu zákona o dani z příjmů fyzických osob je zákon č. 263/2004 Sb. ze dne 18. listopadu 2004.

Poplatník daně
Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají místo bydliště na území Polské republiky nebo jejichž dočasný pobyt má v daném fiskálním roce trvání delší než 183 dní – těmto poplatníkům jsou zdaňovány celé příjmy. U ostatních fyzických osob získávajících příjmy ze zdrojů na území Polska dochází ke zdanění příjmů plynoucích pouze z těchto zdrojů.

Předmět daně
Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou veškeré příjmy fyzické osoby kromě těch, které jsou od příjmů osvobozeny. Zdroje příjmů, ze kterých jsou příjmy předmětem daně, mohou být příjmy z pracovně-právního, služebního nebo členského poměru, příjmy za práci členů družstev, důchody a renty; činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce, smlouvy o dílo, manažerských smluv, příjmy z činnosti znalců, příjmy členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, likvidátorů; příjmy z nezemědělské hospodářské činnosti, výkon svobodného povolání, speciální (zvláštní) odvětví zemědělské produkce, např. chov drůbeže, včelařství, chov kožešinových zvířat; příjem z nemovitostí anebo jejich částí; nájmy, podnájem, pronájem, pronájem 3. osobě; kapitálové příjmy peněžní i majetkové (za příjmy z peněžního kapitálu se považují úroky z vkladů, půjček, prostředky na majetkových účtech, dividendy, příjmy z titulu cenných papírů, z majetkových, autorských práv a práv jim podobných) a další.

Osvobození od daně
Osvobozeny od daně jsou tyto příjmy:

 • příjmy sociálního charakteru (dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní sociální podpory, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou či jinou osobu, porodné, alimenty, studijní stipendia ze státního rozpočtu)
 • pracovní benefity (stravenky, bony, pitný režim apod.)
 • přijaté náhrady od pojišťoven, od zaměstnavatelů, renty válečných invalidů a jejich rodin
 • příjmy kapitálové a z majetkových práv
 • některé příjmy z prodeje (např. příjmy získané ze směny obytného domu)
 • příjmy důchodců (předčasné i starobní důchody)
 • a mnoho dalších příjmů

Základ daně
Základem daně z příjmů fyzických osob je souhrn příjmů z jednotlivých zdrojů příjmů, který je definován jako rozdíl, o který příjmy z jednotlivých zdrojů příjmů převyšují výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto zdanitelných příjmů daňového poplatníka. Uznatelné náklady jsou stanoveny dvěma způsoby:

 • první z nich je formou paušální částky
 • druhý se týká skutečných výdajů, uznaných jako daňově uznatelné náklady

Základem zdanění je příjem, který je rozdílem mezi sumou příjmů a náklady na jejich získání, po odečtení příspěvků na sociální zabezpečení a další srážky, které stanoví zákon.

Osoby samostatně výdělečně činné mají možnost výběru metody zdanění:

 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti vyčlenit od jiných zdrojů příjmů a zdaňovat tyto příjmy sazbou daně 19 %
 • Kumulovat příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti s jinými zdroji příjmů a zdaňovat tyto příjmy celkem dle progresivní sazby daně (v tomto případě mají možnost uplatňování různých druhů slev na dani)

Zdaňovací obdobím je kalendářní rok.

Sazba daně
V Polsku jsou zavedeny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob. Do ročního příjmu 85 528 PLN (cca 513 168 Kč) je příjem zdaněn 18%. Nad 85 528 PLN potom 32%. Na každé dítě, které studuje a je mladší 25 let lze uplatnit daňovou slevu ve výši 1 112 PLN.

Zaměstnavatel zaměstnanci odvádí z hrubé mzdy zaměstnance důchodové pojištění, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, havarijní pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Souhrnné odvody na pojistném činí 17,8 % na straně zaměstnavatele a 14,8 % na straně zaměstnance z měsíční hrubé mzdy. Odvody na pojistném musí být vždy zaplaceny do 15. dne každého měsíce.