INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve zdravotním pojištění

10.12.2015

Na podzim byla přijata novela o veřejném zdravotním pojištění, která přinesla několik změn.  Nejvýznamnější změny se týkají dlouhodobých pobytů pojištěnců v cizině a postupu při změně zdravotní pojišťovny.

Odhlásit se od pojištění může pouze pojištěnec, který bude dlouhodobě v cizině (déle než 6 měsíců) a bude tam zdravotně pojištěn. U své zdravotní pojišťovny musí podepsat písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině. Povinnost platit pojistné je den určený v prohlášení.  V případě, že se pojištěnec vrátí zpět a chce opět přihlásit do veřejného systému zdravotního pojištění, musí předložit doklad o tom, že v zahraničí měl sjednanou pojistku.

Pokud po svém návratu pojištěnec nedoloží, že platil zdravotní pojištění jinde, je nucen doplatit české zdravotní pojišťovně celé pojistné. Pojistné musí zaplatit za celou dobu, kdy byl v zahraničí či pouze za dobu, ke které nedoloží doklad o zaplaceném pojištění v cizině. „V případě, že doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině nekryl celou dobu, musel by pojištěnec doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc; penále se v takovém případě rovněž nevymáhá“, řekl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Jiná pravidla ovšem platí pro pobyt v zemích Evropské unie. Pojištěnec se musí odhlásit z českého zdravotního pojištění, pokud vykonává v jiné členské zemi EU výdělečnou činnost, na jejímž základě se státá tamním pojištěncem.

Další změna se týká možnosti změnit zdravotní pojišťovnu. I nadále zůstává platné to, že zdravotní pojišťovnu může pojištěnec změnit pouze jednou za rok, avšak místo jednoho termínu jsou stanoveny termíny dva. Změnit pojišťovnu může pojištěnec vždy od začátku pololetí po dobu tří měsíců – tedy od ledna do března, nebo od července do září.

Žádost o změně pojišťovny musí být písemná. Osoby samostatně výdělečně činné musí ještě k přihlášce přiložit potvrzení o výši záloh, které byly hrazeny předchozí zdravotní pojišťovně.