V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve zdanění autorských honorářů

12.2.2014

Již v lednu roku 2009 došlo ke změně v sociálním pojištění osob, které vykonávají činnost na základě autorskoprávních vztahů.  Příjmy z této výdělečné činnosti jsou povinně podrobeny odvodům na veřejné (všeobecné) zdravotní pojištění i odvodům na sociální zabezpečení a příspěvkům na státní politiku zaměstnanosti (s výjimkou pojistného na nemocenské pojištění, které je u osob samostatně výdělečně činných dobrovolné). Do té doby jen stačilo z honorářů odvádět daň z příjmů a pojistné na zdravotní pojištění.

Od letošního nového roku dochází k dalším změnám. Zvyšuje se limit pro zdanění srážkovou daní. Další novinkou je rozšíření okruhu honorářů zdaněných plátcem a možnost zahrnout zdaněné honoráře do daňového přiznání.

Za samostatně výdělečnou činnost se nepovažuje taková činnost, ze které jsou příjmy podle zákona o daních z příjmů samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně. Jedná se o příjmy (honoráře) autorů plynoucí ze zdrojů na území České republiky, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, která činí 15 % z těchto příjmů, za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.

Jedná se tedy o příjmy vyplácené jedním plátcem stejnému autorovi (např. v rámci jednoho nakladatelství) za kalendářní měsíc. V minulém roce 2013 byl limit 7 000 Kč a okruh autorských honorářů zahrnoval příspěvky pouze médiím (noviny, časopisy, televize, rozhlas, internetové servery). Od letošního roku se do tohoto okruhu zahrnují i další honoráře – například honoráře za knihy, publikace, ročenky, příjmy výkonných umělců mimo pracovněprávní vztah a další.

Nově se budou moci zahrnovat honoráře zdaněné srážkovou daní plátcem do daňového přiznání a započítat daň sraženou z těchto příjmů na celkovou daň. Plátci daně (např. redakce, či nakladatelství) jsou povinni do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen uvedený příjem.

Nabízejí se tedy dva způsoby, jak lze operovat s autorskými honoráři. Za prvé, honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné plátcem nezahrnout do daňového přiznání. Tyto příjmy poté nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění a nemusí být dále vyúčtovány- jsou to příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní. Druhou možností je autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné srážkovou daní plátce zahrnout do daňového přiznání na základě potvrzení a započítat si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost.