INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve zdanění autorských honorářů

12.2.2014

Již v lednu roku 2009 došlo ke změně v sociálním pojištění osob, které vykonávají činnost na základě autorskoprávních vztahů.  Příjmy z této výdělečné činnosti jsou povinně podrobeny odvodům na veřejné (všeobecné) zdravotní pojištění i odvodům na sociální zabezpečení a příspěvkům na státní politiku zaměstnanosti (s výjimkou pojistného na nemocenské pojištění, které je u osob samostatně výdělečně činných dobrovolné). Do té doby jen stačilo z honorářů odvádět daň z příjmů a pojistné na zdravotní pojištění.

Od letošního nového roku dochází k dalším změnám. Zvyšuje se limit pro zdanění srážkovou daní. Další novinkou je rozšíření okruhu honorářů zdaněných plátcem a možnost zahrnout zdaněné honoráře do daňového přiznání.

Za samostatně výdělečnou činnost se nepovažuje taková činnost, ze které jsou příjmy podle zákona o daních z příjmů samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně. Jedná se o příjmy (honoráře) autorů plynoucí ze zdrojů na území České republiky, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, která činí 15 % z těchto příjmů, za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.

Jedná se tedy o příjmy vyplácené jedním plátcem stejnému autorovi (např. v rámci jednoho nakladatelství) za kalendářní měsíc. V minulém roce 2013 byl limit 7 000 Kč a okruh autorských honorářů zahrnoval příspěvky pouze médiím (noviny, časopisy, televize, rozhlas, internetové servery). Od letošního roku se do tohoto okruhu zahrnují i další honoráře – například honoráře za knihy, publikace, ročenky, příjmy výkonných umělců mimo pracovněprávní vztah a další.

Nově se budou moci zahrnovat honoráře zdaněné srážkovou daní plátcem do daňového přiznání a započítat daň sraženou z těchto příjmů na celkovou daň. Plátci daně (např. redakce, či nakladatelství) jsou povinni do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen uvedený příjem.

Nabízejí se tedy dva způsoby, jak lze operovat s autorskými honoráři. Za prvé, honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné plátcem nezahrnout do daňového přiznání. Tyto příjmy poté nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění a nemusí být dále vyúčtovány- jsou to příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní. Druhou možností je autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné srážkovou daní plátce zahrnout do daňového přiznání na základě potvrzení a započítat si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost.