INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v účetnictví od nového roku

2.9.2015

Od příštího roku vstoupí v platnost novela zákona o účetnictví, jejímž cílem je transpozice směrnice Evropské unie o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků.

Od nového roku by měly platit nové účetní výkazy jako je rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu. Je připravena i nová podoba příloh k účetní závěrce podle kategorií účetních jednotek. Účetní jednotky budou nově zařazeny do jedné ze čtyř kategorií účetních jednotek. Zařazení do příslušné kategorie bude závislé na dosažení stanovených kritérií - minimálně dvou ze tří:

 • Hodnota aktiv
 • Čistý obrat
 • Průměrný počet zaměstnanců k rozvahovému dni

Za mikro účetní jednotku bude považován subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z následujících kritérií:

 • aktiva celkem 9 000 000 korun
 • čistý obrat 18 000 000 korun
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10

Malá účetní jednotka budu subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií:

 • aktiva celkem 100 000 000 korun
 • čistý obrat 200 000 000 korun
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50

Za velkou účetní jednotku bude považován subjekt, který k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií:

 • aktiva celkem 500 000 000 korun
 • čistý obrat 1 000 000 000 korun
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250

Subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka (jako jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a zdravotní pojišťovny) jsou vždy považovány za velkou účetní jednotku.

Velké a střední účetní jednotky budou muset mít účetní závěrku ověřenou auditorem dále sestavovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce v plném rozsahu. Mikro a malé účetní jednotky budou mít určitá zjednodušení nebo osvobození.

Návrh novely účetní vyhlášky také obsahuje zrušení vykazování zřizovacích výdajů v rámci dlouhodobého nehmotného majetku. Dále by mělo dojít ke změně metody o účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností. Přírůstky nebo úbytky zásob se nebudou účtovat jako výnosy, ale bude o nich účtováno prostřednictvím příslušného účtu nákladů.