INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění v roce 2014

18.10.2013

Stejně jako každý rok se i letos zvyšují minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Jejich výše je ovlivněna rostoucí průměrnou mzdou v České republice. Zálohy se liší podle toho, zda je vykonávána činnost hlavní nebo vedlejší.

Výši záloh pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvozujeme z průměrné mzdy, kterou získáme z vyměřovacího základu (VZ) a přepočítacího koeficientu účely důchodového zabezpečení. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí stanovuje všeobecný vyměřovací základ pro rok 2014 na 25 903 Kč. Přepočítací koeficient pak činí 1,0015. Průměrná mzda se stanoví jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, tedy 25 942 Kč (po zaokrouhlení na celé koruny nahoru). V předchozím roce průměrná mzda činila 25 884 Kč.

Výše zálohy na důchodové pojištění se odvíjí od dosaženého zisku v uplynulém účetním období. Pro OSVČ hlavní činí vyměřovací základ jednu polovinu zisku a sazba pojištění je 29,20 % vyměřovacího základu. V případě, že nám vyměřovací základ vyjde nižší než je minimální vyměřovací základ, platí pro nás ten minimální. Pak také platíme aspoň minimální zálohy. Pro rok 2014 tyto minimální zálohy vychází na 1894 Kč měsíčně.

Pro podnikatele v rámci vedlejší činnosti bude pro rok 2014 záloha na důchodové pojištění dosahovat 758 Kč.

Minimílní záloha na zdravotní pojištění se také vypočítá z všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně získáme výši zálohy jako 13,5 % z vyměřovacího základu, který odpovídá polovině průměrné měsíční mzdy. Jedná se tedy o 12 971 x 0,135 = 1751 Kč po zaokrouhlení na celé koruny.

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Všechny zálohy, které přijdou od nás na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí. Při opoždění platby se účtují penále ve výši 0,05 % z dlužného pojištění za každý den prodlení.

 

2011

2012

2013

2014

Průměrná mzda

24 319 Kč

25 137 Kč

25 884 Kč

25 942 Kč

Min. záloha – důchodové OSVČ hlavní

1 807 Kč

1 836 Kč

1 890 Kč

1 894 Kč

Min. záloha – důchodové OSVČ vedlejší

723 Kč

735 Kč

756 Kč

757 Kč

Min. záloha – zdravotní OSVČ hlavní

1 670 Kč

1 697 Kč

1 748 Kč

1 752 Kč

Součet min. záloh - OSVČ hlavní

3 477 Kč

3 533 Kč

3 638 Kč

3646 Kč