INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

21.8.2018

Pokud zaměstnáváte-li alespoň jednoho zaměstnance, máte ze zákona povinnost platit pojištění, ze kterého bude hrazena vašemu zaměstnanci škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání. Tato povinnost se i týká zaměstnavatelů, kteří mají zaměstnance pouze na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Povinnost se nevztahuje pouze na zaměstnavatele, kteří mají podle zákona postavení statutárního orgánu.

Toto pojištění je zákonné a neuzavírá se tedy pojistná smlouva. Vzniká dnem uzavření pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel musí tuto skutečnost písemně oznámit pojišťovně prostřednictvím elektronického formuláře. Zde uvede své identifikační číslo nebo jiné označení, které jej nahrazuje.
Zákonné pojištění se musí platit pojišťovně Kooperativa, a.s. (České pojišťovně, a. s. platí ti zaměstnavatelé, kteří s ní měli sjednáno toto pojištění k 31. 12. 1992; takto pojištěni jsou i zaměstnavatelé, na které přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu při vzniku právního nástupce těchto zaměstnavatelů).
Pojištění se tedy vztahuje za zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovněprávní vztah na základě:

  • Pracovní smlouvy
  • Dohody o pracovní činnosti
  • Dohody o provedení práce

Pojistné se počítá z vyměřovacího základu za předchozí čtvrtletí. Vyměřovací základ se stanovuje stejně jako vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pojištění a je splatné:

  • za první čtvrtletí do 31. 1. – počítá se z vyměřovacích základů za říjen až prosinec předchozího roku,
  •  za druhé čtvrtletí do 30. 4. – počítá se z vyměřovacích základů za leden až březen,
  • za třetí čtvrtletí do 31. 7. – počítá se z vyměřovacích základů za duben až červen,
  • za čtvrté čtvrtletí do 31. 10. – počítá se z vyměřovacích základů za červenec až září.

V případě, že zaměstnavatel zaměstnává výhradně zaměstnance na základě dohody o provedení práce bez účasti na sociálním pojištění, platí pojistné 100 korun čtvrtletně.  Pokud zaměstnavatel nezaplatí pojistné včas, zvyšuje se dlužné pojistné o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení.