INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Základní nedostatky ve fungování samosprávy – část 2.

18.7.2013

V první části tohoto článku jsme probrali tři tematické okruhy z celkového přehledu základních nedostatků souvisejících s fungováním samosprávy - finanční prostředky, řízení samosprávy a strategické rozhodování. V této části navážeme dalšími třemi okruhy, a to personálním zabezpečením, přístupem samosprávy k obyvatelům a vztahem státu k samosprávám.

Okruh č. 4 – Personální zabezpečení
Prvním problémem zařazeným do tohoto okruhu je v podstatě dosti podobný problému uvedeném v okruhu č. 2 v minulém článku na toto téma – souvisí s neochotou pracovníků (úředníků) zavádět nové metody práce, které by jejich práci zefektivnily. V praxi se také dle slovenských autorů můžeme setkat s neuspokojivým profesním vzděláním zaměstnanců – především těch nad 50 let věku, dále s nedostačujícími znalostmi práce na počítači a s celkovou nechutí učit se něco nového.

Další problém plyne z politických opatření – tlak na neustálé snižování počtu zaměstnanců, přičemž se ale zvyšuje administrativní náročnost. Příkladem mohou být loňské problémy s sKartami – ty měly zjednodušit proces vyplácení sociálních dávek, ale místo toho nastal pravý opak – zmatek, dlouhé čekání, nekonečné přesčasy pracovníků na úřadech.

S personálním zabezpečením souvisí ale také nedostatek motivačních pobídek, které by mohly úředníky podnítit k lepším pracovním výkonům. Problém s jejich zavedením je často spojován s nedostatkem finančních prostředků.

Okruh č. 5 – Přístup samosprávy k obyvatelům
Téměř každý z nás se určitě setkal s nějakou tou nepříjemnou úřednicí či úředníkem, takže se tento okruh problémů se samosprávou dá označit jako veřejně známý. Možná proto se můžeme setkat s neochotou obyvatel zapojit se do veřejného života – kvůli tomu, že lidé převážně navštěvují úřady osobně, jen když už opravdu musí (jedná se o záležitost, kterou nelze vyřešit telefonicky či přes internet), jsou pak paradoxně málo informováni o aktivitách samosprávy.

Na druhou stranu ale také chybí prozkoumávání potřeb a požadavků obyvatel obcí ze strany samosprávy a následující zpětná vazba na jejich spokojenost či nespokojenost s dostupnými službami. Takže chyba přístupu je na obou stranách – na samosprávě jako takové, ale i na samotných obyvatelích.

Okruh č. 6 – Vztah státu a samospráv
Zde se dostáváme k poslednímu okruhu problémů souvisejících s fungováním samosprávy. Hlavní součástí tohoto okruhu je otázka neřešení problematiky rozvoje zaměstnanosti – dle zmíněných slovenských autorů stát málo podporuje malé a střední podnikání a dále např. na tzv. daňové prázdniny má nárok jen zahraniční investor. Je tedy důležité vytvářet dostatečně zajímavé pobídky – jak ze strany státu, tak ze strany samospráv.

Často diskutované je i stále rostoucí napětí v sociální oblasti, které je spojováno s nedostatkem zdrojů pro financování pečovatelských služeb, péče o seniory a sociální pomoci obecně. Na toto téma v ČR ale probíhají tzv. panelové diskuze, kde se tyto problémy řeší.

A co říci závěrem? Snad se těmto problémům bude věnovat stále probíhající reforma veřejné správy a nebude se o nich jen diskutovat, ale začnou se konečně řešit. Samozřejmě se nás nemusejí týkat úplně všechny, ale je docela zřejmé že každá obec, či přímo její starosta nebo primátor, by si zde našli „to své“. Snad i tento článek pomůže manažerům v samosprávě se zamyslet nad konkrétními problémy a snažit se o jejich vyřešení.

Zdroj k oběma částem článku: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6601376