INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Společnost s ručením omezeným – její podoba v roce 2014

31.1.2014

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je nejpoužívanější forma obchodní společnosti v České republice. Největší oblibu má tato společnost u drobných a středních podnikatelů. Nová právní úprava s.r.o. chce umožnit její jednodušší a flexibilnější fungování.

Největší změnou je výše základního kapitálu při založení společnosti. V minulém roce byl základní kapitál 200 tisíc a ten musel být do pěti let splacen. V souladu s § 142 zákona o obchodních korporacích bude možné založit společnost s ručením omezeným za pouhou jednu korunu základního kapitálu.

Společnost může připustit vznik různých druhů podílů, přičemž podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh a podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podílem základním. Pokud v současnosti společník drží například 30% podíl a k němu zakoupí 30% podíl, „srostou“ mu oba podíly do jednoho 60% podílu. Pokud si to společníci upraví ve společenské smlouvě, nebudou všechny podíly společníka „srůstat“ v jeden, ale budou moci zůstat samostatně vedle sebe, nezávisle na sobě.

Záporným faktem je, že majitelé mohou nově přijít i o svůj majetek, jestliže se společnost dostane do úpadku a její členové věděli nebo mohli vědět o hrozícím úpadku a neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné.

I starší společnosti mohou svůj základní kapitál rozpustit na jednu korunu. Nicméně s touto možností se moc nepočítá, neboť jestliže podniky kapitál reálně měly, již ho použily. V roce 2014 je i snadnější převod podílu na další osoby, a to zejména pokud společenská smlouva určí, že je podíl vtělen do tzv. kmenového listu (cenného papíru na řad). K převodu podílu bude moc dojít pouze na základě ústní smlouvy předáním kmenového listu s příslušným rubopisem. V novém zákoně o obchodních korporacích je i rozšíření případů, za kterých může společník ze společnosti jednostranně vystoupit. Společník bude moci odstoupit i v případě, že společník nesouhlasil s některým z vybraných rozhodnutí valné hromady, popřípadě pokud mu byl bezdůvodně odepřen souhlas k převodu podílu.