INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH společníků dle nových pravidel

28.9.2017

Novela zákona o DPH, která vstoupila v platnosti 1. července mění i pravidla pro společníky společnosti fyzických osob. Do této doby se společnosti řídily specifickými ustanoveními zákona týkající se registrace k dani a dalších postupů při správě DPH. Společníci společnosti se již automaticky nestávají plátci DPH. Nové podmínky jsou založeny na individuálním působení každého společníka.

Společnosti (dříve sdružení) nemají právní subjektivitu.  Práva a povinnosti nevznikají společnosti, ale pouze jejím společníkům. Podstatou založení společnosti je smluvní závazek minimálně dvou fyzických osob sdružit se za společným účelem.

Společnost upravuje občanský zákoník. Společníci dle nových pravidel budou postupovat podle obecných principů platných pro ostatní plátce DPH. Nově tedy bude každý společník sledovat svůj obrat samostatně a sám si povede v evidenci k dani veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (i v rámci společnosti) a bude je také uvádět v daňovém přiznání a kontrolním hlášení.

Do 30. června 2017 platilo, že mezi společníky společnosti v zásadě nedocházelo k uskutečňování zdanitelných plněná dodáním zboží nebo poskytnutím služeb. Společníci své povinnosti na DPH, vzniklé z titulu jejich členství ve společnosti, plnili prostřednictvím určeného společníka. Často tak docházelo k situacím, kdy se plátci DPH stávali i společníci (osoby povinné k dani), ačkoli sami za sebe nepřesáhli zákonem stanový obrat, ani nenaplnili jiná kritéria pro povinnou registraci k DPH.

Nově bude moci nastat situace, kdy společníky jedné společnosti budou plátci (ze zákona či dobrovolně registrovaní) i osoby, které plátci nejsou.

Společníci se ovšem nemusí bát postihu ze strany finanční správy, neboť až do 31. prosince 2018 platí přechodné období, kdy mohou plátci DPH postupovat podle původní legislativy.