INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Speciální program vlády pro podnikatele zasažené tornádem

30.6.2021

Obyvatelé z tornádem zasažených oblastí získají dotaci na obnovu bydlení až dva miliony korun. Další tři miliony korun formou zvýhodněného úvěru. Úřad práce zase všem zasaženým občanům vyplácí ihned na místě mimořádnou dávku 58 tisíc korun. Stát pomůže i zasaženým podnikatelům. Dotační program „Pomoc po tornádu“ připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento speciální program je již schválený vládou.

Podnikatelé budou moci získat dotaci až jeden milion korun na obnovu či nákup nového majetku, nahrazující ten zničený. Získají také jednorázově 50 000 korun na úklidové práce. Podnikatelé rovněž budou moci využít bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), a to do výše 45 milionů korun.

Pokud je podnikatel pojištěn na živelné pohromy, dostane peníze od pojišťovny a pořídí nový majetek, bude se dotace z programu Pomoc po tornádu rovnat rozdílu mezi plněním pojišťovny a cenou nově pořízeného majetku. Podnikatel, který není proti živelním pohromám pojištěn, dostane pomoc ve výši 80 procent ceny nově pořízeného majetku.

Mimo poskytnuté dotaci bude podnikatelům prominuta záloha na silniční daň, která je splatná 15. července. Také jim bude posunuta splatnost daně z příjmů fyzických i právnických osob z konce června do konce srpna. Další úlevou je posunutí podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za měsíc květe o jeden měsíc.

Prominutí se bude automaticky vztahovat na daňové subjekty, které mají sídlo či pobyt na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – řádění tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje vyhlášen stav nebezpečí, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů.