INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

26.3.2014

Navrhované legislativní změny pro rok 2014 potěší rodiny s dětmi. Vláda si dala za cíl podpořit rychlejší návrat rodičů pečujících o své děti do pracovního života a také podpořit rozvoj alternativních předškolních zařízení. V souvislosti s tímto záměrem schválila vláda návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Návrat rodičů do zaměstnání po rodičovské dovolené znesnadňuje v České republice především nedostatečný počet míst v zařízeních pro děti předškolního věku a nedostatek flexibilních pracovních úvazků. Jak uvádí Hana Velecká z Evropské komise, stav v České republice se celkem výrazně odchyluje od evropského průměru: „Zaměstnanost žen v ČR podle studií Českého statistického úřadu dosahuje v průměru 57,2 %, což odpovídá 58,5 % průměru Evropské unie. Pracujících žen s dětmi do věku šesti let je však v České republice již jen 35,8 %, což představuje druhý nejhorší výsledek v rámci celé EU-28. Ženy omezuje v návratu do zaměstnání zejména nedostatečná kapacita zařízení pro děti předškolního věku (jesle, školky). Dle studií Českého statistického úřadu se v mateřských školkách nedostává místo až pro 40 % přihlášených dětí.

Vláda se s touto situací rozhodla bojovat legislativními změnami a daňovými pobídkami. Součástí změn je i novinka v podobě nové slevy na dani za tzv. umístění dítěte. Jedná se o novou slevu na dani v zákoně o daních z příjmů pro ty rodiče, jež umístí své dítě do tzv. "dětské skupiny". Tyto dětské skupiny by měly být alternativou jeslí a školek a měly by fungovat na komerční bázi, což se pravděpodobně i odrazí do jejich vyšší ceny. Vláda touto slevou na dani chce rodiče alespoň částečně kompenzovat za tyto zvýšené náklady. Sleva na dani za umístění dítěte umožní snížit daň až do výše měsíční aktuální minimální mzdy o náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Při současné výši minimální mzdy 8 500 Kč by to znamenalo možnost uplatnit slevu na dani ve výši až 8 500 Kč za rok.

Daňová úleva bude náležet na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti podle §35c odst. 6 zákona o dani z příjmů. Bude se vztahovat na dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů. Také se vztahuje na dítě druhého z manželů nebo vnuka/vnučku, pokud bylo dítě prarodičům svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do péče nahrazující péči rodičů

Dále chce vláda pobídnout zaměstnavatele, aby poskytovali svým zaměstnancům služby spočívající v hlídání a péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Poskytovat tuto službu bude možné na základě oprávnění vydaného ministerstvem práce a sociálních věcí. Zákon stanovuje podmínky pro splnění technických a hygienických požadavků na prostory a odbornou způsobilost pečující osoby. Službu bude možné poskytovat bezúplatně, pokud však bude poskytována za úplatu, bude výše úplaty omezena výší vynaložených nákladů.

K celé problematice se vyjádřil tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek takto: „Záměrem nově navržené zákonné úpravy je vytvořit nástroj služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, který zvýší dostupnost služeb péče o děti a usnadní participaci rodičů s malými dětmi na trhu práce. Za účelem podpory dostupnosti služeb péče o děti se navrhuje, aby zaměstnavatelé mohli uplatnit náklady vynaložené na zajištění služby péče o děti svých zaměstnanců jako daňově uznatelné náklady; k posílení motivace návratu rodičů do pracovního procesu se navrhuje zavést pro ně pro tento případ slevu na dani. Navrhovaná právní úprava má nabýt účinnosti dnem 1. září 2014.“