INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sleva na dani u zastavených exekucí

6.1.2022

Od 1. ledna nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu a exekučního řádu. Díky novele byla zavedena nová sleva pro poplatníky daně z příjmů, a to z titulu zastavených exekucí.

Slevu na dani lze využít u exekucí, u kterých původní pohledávka nepřevýšila 1 500 korun a které jsou k 1. lednu letošního roku vedeny déle než tři roky. V případě, že za tuto dobu nebylo nic vymoženo a nestane se tak ani po výzvě exekutora ke složení zálohy na náklady exekuce, bude exekuce zastavena.  Věřitelé, jejichž pohledávky nebyly vymoženy z důvodu plošného zastavení, mají právo na slevu na dani ve výši 30 % nesplacené pohledávky. Náhradu si věřitel bude moci odečíst od daně z příjmů jako slevu na dani.

Novinkou od letošního roku je i omezení exekuce na majetek. U dlužníků, kteří mají nárok na starobní či invalidní důchod (II. a III. stupeň), nebo pokud exekuce vznikla pro dluh před 18 rokem, je nově omezena možnost exekuce na majetek. Exekuce na majetek by v takových případech byla možná jen pro některé dluhy – jako například pro exekuci na výživné, pohledávka náhrady škody způsobené trestným činem apod.

Dochází také ke změně ve způsobu splácení exekuce. Nově budou nejprve započítávány náklady na exekuce, pak na jistinu, úroky, úroky z prodlení a až nakonec na náklady oprávněného.

Novela přinesla i několik změn pro zaměstnavatele. V exekucích zahájených po účinnosti novely bude mít plátce mzdy nárok na paušální náhradu nákladů vůči povinnému (zaměstnanci, z jehož mzdy je povinen provádět srážky). Výše paušální náhrady nákladů by měla činit 50 korun za kalendářní měsíc, v němž plátce mzdy provádí srážky, přičemž tuto paušální náhradu nákladů si plátce mzdy odečte od částky, kterou má povinnému vyplatit po provedení srážek ze mzdy. V případě, že si zaměstnavatel tuto částku neodečte, právo na paušální náhradu mu zaniká.

Novela pro zaměstnavatele přináší i informační povinnost vůči exekutorovi. Plátce mzdy tak bude povinen exekutorovi na jeho písemnou žádost sdělit údaje o mzdě nebo jiném příjmu, srážkách prováděných ze mzdy nebo jiného příjmu nebo údaje týkající se pracovněprávního vztahu povinného, nároku nebo práva povinného, na jejichž základě povinný pobírá mzdu nebo jiný příjem.