INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rodinný závod v roce 2014

7.3.2014

V novém občanském zákoníku je uveden nový pojem - obchodní závod. Pojem obchodní závod byl zaveden kvůli narůstajícím případům, kdy se členové rodiny společně podílejí na podnikatelské činnosti jednotlivců. Zákonodárci tuto změnu odůvodňuje různým významem pojmu podnik ve světě a zvláště zvyšujícím se tlakem práva Evropské unie na používání tohoto pojmu především k označení osoby, popřípadě v užším slova smyslu jako soutěžitele.

Obchodní závod je definován v § 502 NOZ jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Zvláštním typem obchodního závodu je mimo jiné rodinný závod. Úprava rodinného závodu byla inspirována italským občanským zákoníkem.

Nový občanský zákoník považuje za rodinný závod takový závod, ve kterém společně pracují manželé, jejich příbuzní do třetího stupně, nebo osoby, které jsou s manžely sešvagřené až do druhého stupně. Navrhovaná úprava ovšem nezapomíná ani na osoby trvale pracující pro rodinu, na které se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu (§ 700 odst. 1 novely občanského zákoníku).

Rodinný závod není právnickou osobou (nebude se tedy danit jako celek) a vzniká automaticky, pokud v něm členové rodiny pracují a nemají vztahy upravené jinou smlouvou nebo dohodou. Příjem z rodinného závodu se bude danit dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jako podíl na příjmech a výdajích, či podíl na výsledku hospodaření. Zdravotní pojištění se bude odvádět podle § 7 nebo § 8 zákonu o daních z příjmů. Příjmy, které půjdou do vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění, jsou uvedeny v § 7 (jedná se o příjmy z výkonu výdělečné činnosti), avšak příjmy podle § 8 nevstupují do vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění.

Co se týče odvodů sociálního a důchodového pojištění, podle České správy sociálního zabezpečení příjmy z rodinného závodu nepodléhají těmto odvodům a pojistné se tedy neplatí. Pracovní poměry mezi členy rodinného závodu by se neměly uzavírat, nejedná se o spolupracující osobu ani vlastníka živnostenského oprávnění.