INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Registrace k DPH

8.7.2019

Registrovat se k dani z přidané hodnoty lze dobrovolně nebo povinně.

Povinným plátcem DPH se stává subjekt:

  • jehož obrat překročí jeden milion korun za dvanáct kalendářních měsíců jdoucí po sobě - obrat je pro účely DPH definovaný jako souhrn úplat (bez DPH), včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku.
  • členstvím ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH
  • nabytím majetku privatizací nebo prodejem podniku
  • pokračováním v činnosti po zemřelém plátci
  • další méně časté případy povinné registrace jsou vyjmenovány v zákoně o DPH

Obrat je pro účely DPH definovaný jako souhrn úplat (bez DPH), včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku.

Ve spoustě případů nemusíte být přímo tzv. osobou povinnou k dani, ale „identifikovanou osobou“. Identifikovanou osobou se například staneme při zakoupení zboží nad 326 tisíc korun nebo při přijetí služby od osoby, která nemá sídlo v tuzemsku, či poskytnutím služby s místem plnění v jiném státě Evropské unie.

Přihlášku k registraci je nutné podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit. Registrace se provádí na základě elektronicky podané přihlášky k registraci. Pokud chceme proces registrace k DPH urychlit, lze doporučit k přihlášce připojit zvláštní přílohu.

Nově registrovaný plátce podléhá vždy měsíčnímu zdaňovacímu období. Měsíční zdaňovací období pro nového plátce platí pro kalendářní rok, ve kterém byl registrován k DPH a pro následující kalendářní rok. Poté lze i využít možnosti čtvrtletního zdaňovacího období. Je ovšem nutné splnit několik podmínek:

  • plátce změnu provede nejdříve ve druhém kalendářním roce po roce registrace
  • plátce nepřesáhne za předcházející kalendářní rok obrat 10 000 000 korun
  • není nespolehlivým plátcem ani není skupinou
  • změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce ledna příslušného roku (nejlépe na formuláři přiznání k DPH za poslední období předcházejícího roku).