INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Prominutí příslušenství daně z příjmů FO

19.6.2013

Další výhodou plynoucí  z rozhodnutí „o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události“, kterým se již částečně zabýváme ve článku ze dne 13.6.2013, je prominutí příslušenství daně z příjmů vzniklé z důvodu pozdní úhrady zálohy na daň z příjmů fyzických osob. V tomto článku bychom rádi objasnili význam pojmu příslušenství daně, vymezil zálohy, kterých se prominutí týká a jakým způsobem lze o prominutí příslušenství daně požádat.

Příslušenstvím daně se dle § 58 daňového řádu rozumí penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty uložené podle daňového řádu nebo jiného daňového zákona. Rozhodnutí nemá dopad na všechny příslušenství daně, ale řeší pouze úrok z prodlení (§ 252 daň. řádu) a úrok z posečkané částky (§ 157 odst. 2 daň. řádu).

Samotné prominutí příslušenství daně se vztahuje pouze na poplatníky hradící zálohy na daň z příjmů fyzických osob podle § 38a zákona o daních z příjmů - jedná se tedy o zálohy, které odvádí poplatník sám za sebe. Prominutí se nevztahuje na zálohy, které za poplatníka odvádí plátce. Jinými slovy můžeme požádat o prominutí příslušenství daně vzniklé v důsledku pozdní úhrady zálohy na daň u všech záloh, kromě upravených dle § 38h zákona o daních z příjmů (jedná se o příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků upravených paragrafem 6 zákona o daních z příjmů).

Jak nejlépe prominutí využít?
Pokud máte například příjmy z podnikání nebo pronajímáte svou nemovitost a povodeň Vám způsobila strasti s úhradou záloh na tyto příjmy, nic nebrání tomu, abyste požádali svého místně příslušného správce daně o stanovení záloh nižších, popř. o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat. Ministr financí v rozhodnutí slibuje vstřícný postup ze strany příslušného finančního úřadu. K žádosti stačí připojit doklad, potvrzující postižení mimořádnou událostí  - stačí zpráva z pojišťovny nebo čestné prohlášení a nemusíte se tak obávat úročení nezaplacené zálohy ani jiného penále.

Vzory žádostí si můžete vytisknout z internetové adresy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Povodne-Informace_GFR_12_06_2013.pdf. Věříme, že k Vám bude finanční úřad vstřícný, jak pan ministr ve svém rozhodnutí slibuje a pomůže tak alespoň k částečnému řešení povodňových úskalí.