INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Proč je důležitý „Program rozvoje obce“?

16.10.2013

Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je základním plánovacím dokumentem obce, je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Díky PRO je možné jasně formulovat představy o budoucnosti obce, a to na základě poznání dané situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších obecních akčních skupin. PRO se zpracovává na dobu 4 – 7 let. Strategická vize, která je také součástí procesu tvorby PRO (viz dále), se zpracovává na období 10 – 20 let.

Překážkou pro tvorbu tohoto programu ale často bývají nedostatečné finanční a personální kapacity, nízké povědomí o přínosech programu a malé zkušenosti s plánováním. Proto v mnoha obcích nejsou PRO zpracovány vůbec anebo jsou již velmi zastaralé, což může způsobit problémy např. při změně vedení obce – např. zvolení nového starosty. Nově příchozí starosta či primátor nemusí a většinou asi také dobře nezná potřeby obce a jejích obyvatel – kdyby měl k dispozici aktuální zpracovaný PRO, mohl by již od začátku své funkce pracovat rychleji a efektivněji a řídit se přitom daným plánem.

Jaký má tedy PRO význam? Mezi nejdůležitější přínosy programu patří skutečnost, že zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje jejich možná řešení. Dále také vytváří komplexní představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce, čímž zajišťuje plynulost rozvoje, snaží se zapojit místní občany a organizace a může také sloužit jako podklad pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech. Z pohledu Evropské unie může zvyšovat připravenost obcí k podání žádostí o dotaci, čímž se posiluje možnost získání vnějších finančních prostředků.

 

Struktura PRO

PRO se skládá ze tří částí, a to z úvodu, analytické části a návrhové části. V úvodu programu se charakterizuje jeho účel a smysl a celkový způsob jeho vzniku – tedy kdy byl přesně vytvářen, na jak dlouhé období, kdo se na tvorbě podílel apod.


Analytická část se dále dělí na charakteristiku obce a na východiska pro návrhovou část. V části charakteristiky obce je obsažen celkový pohled na situaci v dané obci, rozebírá její jednotlivé oblasti života, přičemž hlavní důraz je kladen na rozvojové problémy a jejich příčiny. V rámci celkového pohledu na situaci v obci jsou zachyceny demografické údaje (informace o obyvatelích), hospodářství, infrastruktura, vybavenost, životní prostředí, ekonomická situace a vlastní fungování obce jako subjektu veřejného práva. Na charakteristiku přímo navazují zmíněná východiska pro návrhovou část a hodnotí silné a slabé stránky dané obce.

Návrhová část se člení na dalších pět částí, a to:

  1. Strategická vize: dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, formulace směřování dalšího rozvoje, období dlouhé 10 – 20 let
  2. Programové cíle: stanovení, čeho chce obec dosáhnout realizací PRO; cíle musí být konkrétní, realistické a měřitelné
  3. Opatření: přímo navazuje na programové cíle – 1 programový cíl = minimálně 1 opatření; opatření se naplňují realizací konkrétních vybraných rozvojových aktivit
  4. Rozvojová aktivita: konkrétní akce/činnost v rámci opatření, u níž je pevně stanovena její důležitost, termíny a odpovědnost za realizaci, odhad nákladů a zdroje financování
  5. Podpora realizace programu: způsob sledování realizace programu, vyhodnocování a aktualizace PRO

Před samotnou tvorbou je ale vhodné, nebo spíše nutné znát odpověď na tyto otázky:

  1. Kdo bude PRO tvořit? Jaké bude složení realizačního týmu?
  2. S kým bude PRO průběžně diskutován?
  3. Jak bude zapojeno obyvatelstvo?
  4. Jaký je harmonogram tvorby PRO?
  5. Budou se zpracovávat i nějaké rozšiřující části PRO, např. SWOT analýza?

Na závěr je důležité poznamenat, že zásadní a nezastupitelnou roli v celém procesu tvorby PRO hraje obecní politická reprezentace, z níž klíčovou osobou je starosta obce. Do tvorby PRO je vhodné co nejvíce zapojit místní občany – právě jejich názory a připomínky přinesou do programu důležité informace pro další rozvoj. V neposlední řadě by měl být PRO v souladu s územním plánem obce, ale také s rozvojovými záměry okolních obcí i obcí propojených do členských svazků.