Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Proč je důležitý „Program rozvoje obce“?

16.10.2013

Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je základním plánovacím dokumentem obce, je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Díky PRO je možné jasně formulovat představy o budoucnosti obce, a to na základě poznání dané situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších obecních akčních skupin. PRO se zpracovává na dobu 4 – 7 let. Strategická vize, která je také součástí procesu tvorby PRO (viz dále), se zpracovává na období 10 – 20 let.

Překážkou pro tvorbu tohoto programu ale často bývají nedostatečné finanční a personální kapacity, nízké povědomí o přínosech programu a malé zkušenosti s plánováním. Proto v mnoha obcích nejsou PRO zpracovány vůbec anebo jsou již velmi zastaralé, což může způsobit problémy např. při změně vedení obce – např. zvolení nového starosty. Nově příchozí starosta či primátor nemusí a většinou asi také dobře nezná potřeby obce a jejích obyvatel – kdyby měl k dispozici aktuální zpracovaný PRO, mohl by již od začátku své funkce pracovat rychleji a efektivněji a řídit se přitom daným plánem.

Jaký má tedy PRO význam? Mezi nejdůležitější přínosy programu patří skutečnost, že zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje jejich možná řešení. Dále také vytváří komplexní představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce, čímž zajišťuje plynulost rozvoje, snaží se zapojit místní občany a organizace a může také sloužit jako podklad pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech. Z pohledu Evropské unie může zvyšovat připravenost obcí k podání žádostí o dotaci, čímž se posiluje možnost získání vnějších finančních prostředků.

 

Struktura PRO

PRO se skládá ze tří částí, a to z úvodu, analytické části a návrhové části. V úvodu programu se charakterizuje jeho účel a smysl a celkový způsob jeho vzniku – tedy kdy byl přesně vytvářen, na jak dlouhé období, kdo se na tvorbě podílel apod.


Analytická část se dále dělí na charakteristiku obce a na východiska pro návrhovou část. V části charakteristiky obce je obsažen celkový pohled na situaci v dané obci, rozebírá její jednotlivé oblasti života, přičemž hlavní důraz je kladen na rozvojové problémy a jejich příčiny. V rámci celkového pohledu na situaci v obci jsou zachyceny demografické údaje (informace o obyvatelích), hospodářství, infrastruktura, vybavenost, životní prostředí, ekonomická situace a vlastní fungování obce jako subjektu veřejného práva. Na charakteristiku přímo navazují zmíněná východiska pro návrhovou část a hodnotí silné a slabé stránky dané obce.

Návrhová část se člení na dalších pět částí, a to:

  1. Strategická vize: dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, formulace směřování dalšího rozvoje, období dlouhé 10 – 20 let
  2. Programové cíle: stanovení, čeho chce obec dosáhnout realizací PRO; cíle musí být konkrétní, realistické a měřitelné
  3. Opatření: přímo navazuje na programové cíle – 1 programový cíl = minimálně 1 opatření; opatření se naplňují realizací konkrétních vybraných rozvojových aktivit
  4. Rozvojová aktivita: konkrétní akce/činnost v rámci opatření, u níž je pevně stanovena její důležitost, termíny a odpovědnost za realizaci, odhad nákladů a zdroje financování
  5. Podpora realizace programu: způsob sledování realizace programu, vyhodnocování a aktualizace PRO

Před samotnou tvorbou je ale vhodné, nebo spíše nutné znát odpověď na tyto otázky:

  1. Kdo bude PRO tvořit? Jaké bude složení realizačního týmu?
  2. S kým bude PRO průběžně diskutován?
  3. Jak bude zapojeno obyvatelstvo?
  4. Jaký je harmonogram tvorby PRO?
  5. Budou se zpracovávat i nějaké rozšiřující části PRO, např. SWOT analýza?

Na závěr je důležité poznamenat, že zásadní a nezastupitelnou roli v celém procesu tvorby PRO hraje obecní politická reprezentace, z níž klíčovou osobou je starosta obce. Do tvorby PRO je vhodné co nejvíce zapojit místní občany – právě jejich názory a připomínky přinesou do programu důležité informace pro další rozvoj. V neposlední řadě by měl být PRO v souladu s územním plánem obce, ale také s rozvojovými záměry okolních obcí i obcí propojených do členských svazků.