INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příručka k uplatňování unijních pravidel v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu

27.5.2013

Svému čtenáři podává aktualizované odpovědi na nejčastější otázky kladené orgány veřejné správy, uživateli a poskytovateli služeb a dalšími zúčastněnými subjekty. Příručka má přes sto stran a je členěna na několik kapitol a podkapitol.

V úvodu příručka definuje výše zmíněné pojmy – SOHZ (služby obecného hospodářského zájmu) a SSOZ (sociální služby obecného zájmu). Pojmu SOHZ se dotýká protokol č. 26 Strukturálních fondů Evropské unie – zde není přesně definován, ale obecně je chápán jako „hospodářské činnosti, jež přinášejí výsledky v celkovém veřejném zájmu a jež by na trhu nebyly bez veřejného zásahu vykonávány (nebo by byly vykonávány za odlišných podmínek), pokud jde o kvalitu, bezpečnost, dostupnost, rovné zacházení či univerzální přístup“. SSOZ mají také široký záběr, jsou to „státní a doplňkové systémy sociálního zabezpečení v různých formách (prostřednictvím vzájemných nebo profesních organizací) pokrývající základní životní rizika, jako jsou rizika související se zdravím, stářím, pracovními úrazy, nezaměstnaností, důchodem, zdravotním postižením a ostatní základní služby poskytované přímo osobám.“

Jak je tedy zřejmé, příručka obsahuje široké spektrum informací týkajících zmíněných unijních pravidel a díky svému zpracování formou otázek a odpovědí může být přehledným pomocníkem pro zaměstnance z mnoha oblastí veřejné správy. Pro širší pochopení je zde uvedeno i několik konkrétních příkladů.

Příklady otázek, které příručka řeší a objasňuje:

  1. Lze osoby vykonávající svobodná povolání považovat za „podniky“ ve smyslu pravidel hospodářské soutěže?
  2. Existují nějaké příklady SOHZ na místní úrovni, které podle všeho obchod mezi členskými státy opravdu neovlivňují?
  3. Pokud orgán veřejné moci hodlá svěřit několik SOHZ jednomu nebo více poskytovatelům služeb, musí přijmout několik aktů, pro každou SOHZ zvlášť?

Mnoho dalších otázek a odpovědí je možné prostudovat přímo v příručce, která je dostupná na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_cs.pdf