V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Povinnosti týkající se ubytovávání cizinců

6.6.2018

Dne 15.8.2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 222/2017, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Zásadní změnu přinesl především novelizovaný § 102, který se dotýká oznamovací povinnosti ubytovatele.

Ubytovatelem se dle zákona o pobytu cizinců rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců. Za cizince se poté považuje každý, kdo není občanem České republiky. Výše zmíněná podmínka se nepoužije v případě, pokud lze ubytovatele a ubytované cizince považovat za osoby blízké. Další podmínkou je, že ubytování vyplývá z nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy nebo smlouvy s podobným obsahem. Ubytovatel je v takovém případě povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů od jeho ubytování, a to místně příslušnému útvaru cizinecké policie.

Ubytovatel dále musí vést domovní knihu, kterou je povinen na požádání policie předložit ke kontrole. Domovní kniha se poté musí uschovat, a to až po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Evidují se následující údaje: datum ubytování, jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, trvalé bydliště v zahraničí, důvod pobytu v ČR a vlastnoruční podpis cizince.

Ubytovací prostor, kde se cizinci zdržují, nesmí být zjevně nepřiměřený úrovni ostatním typům ubytovaní, jež je poskytované ostatními ubytovateli. Při úrovni ubytování se hodnotí především hygienické podmínky a podlahová plocha připadající na jednoho jedince.

Mezi další povinnosti ubytovatele patří především: oznámit úmrtí ubytovaného cizince, umožnit policii vstup do míst, kde je cizinec ubytován, na požádání cizince vystavit potvrzení o ubytování apod.