INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Povinnosti týkající se ubytovávání cizinců

6.6.2018

Dne 15.8.2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 222/2017, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Zásadní změnu přinesl především novelizovaný § 102, který se dotýká oznamovací povinnosti ubytovatele.

Ubytovatelem se dle zákona o pobytu cizinců rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců. Za cizince se poté považuje každý, kdo není občanem České republiky. Výše zmíněná podmínka se nepoužije v případě, pokud lze ubytovatele a ubytované cizince považovat za osoby blízké. Další podmínkou je, že ubytování vyplývá z nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy nebo smlouvy s podobným obsahem. Ubytovatel je v takovém případě povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů od jeho ubytování, a to místně příslušnému útvaru cizinecké policie.

Ubytovatel dále musí vést domovní knihu, kterou je povinen na požádání policie předložit ke kontrole. Domovní kniha se poté musí uschovat, a to až po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Evidují se následující údaje: datum ubytování, jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, trvalé bydliště v zahraničí, důvod pobytu v ČR a vlastnoruční podpis cizince.

Ubytovací prostor, kde se cizinci zdržují, nesmí být zjevně nepřiměřený úrovni ostatním typům ubytovaní, jež je poskytované ostatními ubytovateli. Při úrovni ubytování se hodnotí především hygienické podmínky a podlahová plocha připadající na jednoho jedince.

Mezi další povinnosti ubytovatele patří především: oznámit úmrtí ubytovaného cizince, umožnit policii vstup do míst, kde je cizinec ubytován, na požádání cizince vystavit potvrzení o ubytování apod.