INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Postupně NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM – Darovací smlouva

8.7.2013

V tomto článku se podíváme na úpravu a změny, které NOZ přináší u zvláštní části závazkového práva, a to konkrétně u darování. Oproti předchozí verzi občanského zákoníku NOZ úpravu darování podstatně rozšířilo a definovalo tak také nové instituty, jako je darování podpory, darování pro případ smrti, odvolání daru pro nouzi a další.

Samotný princip darování zůstává stejný jako ve starší úpravě – stále se jedná o bezplatné převedení vlastnictví věci z dárce na obdarovaného, kdy obdarovaný zároveň tento dar přijímá. NOZ určuje také společenskou úsluhu, kterou za darování nepovažuje. Pokud si pod společenskou úsluhou představíme např. příslib chlapce starší sousedce, že za ní bude v zimě odhrnovat sníh a kvůli svým jiným zájmům toho nechá, nebude moci sousedka chlapce k odhrabávání sněhu nutit. U společenské úsluhy není úmyslem obou stran se právně zavázat, a proto se nemůže jednat o darování.

Forma a obsah smlouvy
Forma a náležitosti darovací smlouvy dle NOZ jsou také obdobné jako u původního zákoníku. Stále by mělo být v darovací smlouvě určeno, kdo je dárce a obdarovaný, musí být přesně definován předmět darování, z darovací smlouvy musí být zřejmá vůle dárce věc darovat a vůle obdarovaného konkrétní dar přijmout, datum podpisu smlouvy a podpisy obou stran. Písemná forma je vyžadována u darování věcí, které jsou zapsány ve veřejných seznamech, dále je kladen požadavek písemné formy v případě, kdy nedojde k odevzdání a převzetí věcí zároveň. NOZ výslovně uvádí možnost dárce darovat všechen svůj majetek. Zajímavé je, že dle NOZ může dárce věnovat také svůj budoucí majetek, ale jen do výše poloviny tohoto budoucího majetku. Pokud ještě chvíli zůstaneme u darování budoucího majetku, můžeme zmínit, že ten majetek, který dárce ještě nemá, může darovací smlouvou darovat jen za předpokladu výslovného závazku tuto věc nabýt.

Odvolání daru
Odvolat dar lze dle NOZ lze ve dvou případech, a to pro hrubý nevděk obdarovaného vůči dárci a pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze. V prvním případě NOZ nově řeší také situace, za kterých podmínek mohou dar odvolat i dědici dárce – nyní se už nestane, aby dědicové nemohli obdarovanému odvolat dar, když dárce po darování zabije. Lhůta pro odvolání daru je zkrácena na jeden rok. Pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze platí možnost odvolání daru v případě, kdy dárce upadl po odevzdání daru do takové nouze, že nemá na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osob, k nimž má zákonnou vyživovací povinnost.

Další nově zavedené instituty:

  • Darování pro případ smrti se nyní posuzuje zpravidla jako odkaz, pokud je darování závislé na podmínce přežití dárce obdarovaným – odkaz je odvolatelný. V situaci kdy podmínka chybí, jedná se o darování pro případ smrti, u kterého dar odvolat nelze.
  • Darování podpory – dárce se zaváže obdarovaného pravidelně podporovat – povinnost k podpoře může přejít na dědice dárce, pokud tak bylo výslovně ustanoveno.

Všechny díly seriálu Postupně NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM: