INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bezúplatné nabytí majetku

27.9.2018

V případě, že jste zdědili nějaký majetek, nemusíte se již bát, že z něj odvedete daň. Dědická daň byla totiž v roce 2014 úplně zrušena. V současnosti se hovoří o tzv. bezúplatném nabytí a dle zákona je osvobozeno od daně z příjmů.

Dle § 4a zákona o dani z příjmu jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny bezúplatné příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu.  Příjmy z dědění jsou osvobozeny bez ohledu na to, jaký byl (nebyl) příbuzenský vztah mezi zůstavitelem a dědicem. V případě dědictví nemovitosti se neplatí ani daň z nabytí nemovitých věcí, neboť této dani podléhají pouze úplatné převody nemovitosti. Jestliže ovšem hodnota zděděné nemovitosti přesahuje pět milionů, je to nutné oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

Při dědictví je nutné vzít v potaz to, že dědic za případné dluhy zodpovídá. Dědictví se můžete zřeknout v plné výši. Pokud si nejste jisti, zda by vám dědictví spíše nepřineslo problémy, je dobré požádat notáře o výhradu soupisu majetku, kdy zjistíte, zda se vám vyplatí dědictví přijmout nebo odmítnout. Dědictví lze odmítnou do jednoho měsíce ode den, kdy vás soud vyrozuměl o dědickém řízení. Jestliže bydlíte v zahraničí, můžete dědictví odmítnou do tří měsíců. Své rozhodnutí poté už nemůžete změnit.

V minulosti platilo, že za závazky zůstavitele dědic odpovídal maximálně do výše hodnoty dědictví. Nyní ovšem dědic za dluhy po zůstaviteli odpovídá v jejich plné výši. Pouze například pokuty nezaplacené úřadům se promíjí.

Dědění je nejvýhodnější pro osoby, které dědí po vzdálených příbuzných nebo přátelích. Majetek ovšem lze i darovat. Při darování jsou od dani z příjmů osvobozeny u příbuzných v přímé i nepřímé linii:

  • Přímá linie – děti, rodiče, prarodiče, vnoučata
  • Vedlejší linie – sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel/manželka, manžel/manželka dítěte, dítě manžela/manželky, rodiče manžela/manželky, nebo manžel/manželka rodičů. A také osoba, která s obdarovaným žila nejméně jeden rok před darováním ve společné domácnosti.

Při darování osobám, které nepatří do přímé či vedlejší linie musíte dbát na hodnotu darů jako celku. Pokud přesáhne 15 000 korun, tak musíte zahrnout dar jako příjem a je daněn 15% sazbou daně u fyzických osob, u právnických osob je to 19 %.  Výhodou darování je to, že nemusíte dbát na neopominutelné dědice.  Obdarovaná osoba ovšem může nakládat s vaším majetkem téměř okamžitě. U darovací smlouvy je proto dobré použít věcné břemeno, kterým si zajistíte, že váš majetek nebude prodán a vy jej můžete užívat dle libosti.