INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela občanského zákoníku

2.3.2017

Koncem února vstoupí v platnost řada změn občanského zákoníku. Změny se dotknou hlavně předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí, výše kauce u nájmu bytu a domu a rozšíření režimu inženýrských sítí na všechny liniové stavby.
Novela by měla pomoci lidem s nižšími příjmy. Díky ní by mělo dojít ke snížení hranici maximální kauce u nájmu bytu a domu, a to ze šestinásobku měsíčního nájemného na trojnásobek.

Změn se dotkne i pracování nezletilých. Do občanského zákoníku se vrací ustanovení z roku 2013, dle něhož nesmí den nástupu do práce předcházet dni ukončení povinné školní docházky. Zaměstnavatel tedy může s nezletilým sjednat pracovní poměr ještě před tím, než skončí povinnou školní docházku. Podmínkou ovšem je, že do práce fakticky nastoupí až po jejím ukončení. V současnosti mohl být uzavřen pracovní vztah jen s osobou, které je minimálně 15 let a už ukončila povinnou školní docházku.

Od 28. února bude současný výraz „inženýrská síť“ nahrazen pojmem „liniová stavba“. „Liniové stavby jsou širším pojmem než inženýrské sítě, neboť kromě inženýrských sítí (např. vodovodu, kanalizace, elektrického vedení) v obecné rovině zahrnují například i pozemní komunikace (včetně tunelů) a stavby drah. Nadále platí, že tyto sítě a nově i další liniové stavby (tj. právě např. pozemní komunikace či dráhy) nejsou součástí pozemku – tj. tvoří výjimku z obecného pravidla, že stavby jsou součástí pozemku“ vysvětlila Markéta Cvrčková z pražské kanceláře Taylor Wessing. Vlastník pozemku, na kterém je liniová stavba zřízena, ovšem nemá předkupní právo k pozemku, na němž je tato stavba zřízena.

Nově by měl být ze zákona vypuštěn i limit, který zakazoval zaměstnavateli uspokojit svou pohledávku vůči dlužníkovi – zaměstnanci prostřednictvím krácení jeho mzdy o více než polovinu.

Novela občanského zákoníku se dotkne i výživného. Oprávněnému může být nově přiznán nárok na úroky z prodlení.

Dojde také ke zjednodušení sporného paragrafu týkající se plné moci, kdy právní úprava vyžadovala formu notářského zápisu a pak musela být i plná moc ve formě notářského zápisu. Pro úkony, které musí mít formu veřejné listiny, bude stačit plná moc jen s ověřenými podpisy.

Od roku 2018 budou mít opět spoluvlastníci při převodu podílu předkupní právo. Toto pravidlo se ale bude pouze týkat pro spoluvlastníci nemovitostí, nikoli pro věci movité. Spoluvlastníci se samozřejmě mohou svého předkupního práva vzdát a tato informace se bude zanášet do katastru nemovitostí.