INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora sociálního podnikání

22.6.2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu „Podpora sociálního podnikání“.  Sociální podnikání je zaměřeno na integraci znevýhodněných osob na trhu práce. O dotaci mohou žádat osoby samostatně výdělečně činné, firmy i neziskové organizace poskytující sociální služby.

Žádost o dotaci lze podávat do 30.zaří.2016. V době podání žádosti je nutné, aby byl žadatel registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a sociální službu poskytoval minimálně po dobu jednoho roku.

Podporované projekty musí naplňovat tyto charakteristiky:

  • Společensky prospěšný cíl – zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  • Podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí v podniku minimálně 30 %
  • Více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů
  • Environmentální prospěch
  • Místní prospěch – podnik svou poptávku a nabídku směřuje alespoň částečně do daného regionu a přispívá tak k jeho rozvoji

Plánovaná alokace výzvy činí 100 milionů korun a schválené projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových nákladů.

Již v minulém programovém období prostřednictvím Evropského sociálního fondu přispělo Ministerstvo práce a sociálních věcí více než 350 milionu korun na celkem 120 projektů. Ministerstvo provedlo dotazníkové šetření v březnu a dubnu, z něhož vyplynulo, že po vyčerpání dotace funguje 79 % podniků.

„Sociální podnik není charita – musí fungovat jako kterákoliv jiná firma. Jsme velmi rádi, že většina podniků je v provozu nadále i bez pomoci evropských peněz, což znamená, že jejich podnikatelský plán byl úspěšný,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.