V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora sociálního podnikání

22.6.2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu „Podpora sociálního podnikání“.  Sociální podnikání je zaměřeno na integraci znevýhodněných osob na trhu práce. O dotaci mohou žádat osoby samostatně výdělečně činné, firmy i neziskové organizace poskytující sociální služby.

Žádost o dotaci lze podávat do 30.zaří.2016. V době podání žádosti je nutné, aby byl žadatel registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a sociální službu poskytoval minimálně po dobu jednoho roku.

Podporované projekty musí naplňovat tyto charakteristiky:

  • Společensky prospěšný cíl – zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  • Podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí v podniku minimálně 30 %
  • Více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů
  • Environmentální prospěch
  • Místní prospěch – podnik svou poptávku a nabídku směřuje alespoň částečně do daného regionu a přispívá tak k jeho rozvoji

Plánovaná alokace výzvy činí 100 milionů korun a schválené projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových nákladů.

Již v minulém programovém období prostřednictvím Evropského sociálního fondu přispělo Ministerstvo práce a sociálních věcí více než 350 milionu korun na celkem 120 projektů. Ministerstvo provedlo dotazníkové šetření v březnu a dubnu, z něhož vyplynulo, že po vyčerpání dotace funguje 79 % podniků.

„Sociální podnik není charita – musí fungovat jako kterákoliv jiná firma. Jsme velmi rádi, že většina podniků je v provozu nadále i bez pomoci evropských peněz, což znamená, že jejich podnikatelský plán byl úspěšný,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.