INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Osoba samostatně výdělečně činná v roce 2014

30.1.2014

Od letošního roku přestává platit pravidlo, že vedlejší výdělečná činnosti musela být vykonávána po celý měsíc. Nyní je samostatná výdělečná činnost vykonána v těch měsících, ve kterých alespoň po část této doby trvaly důvody pro OSVČ vedlejší (např. část měsíce zaměstnání, studium). Další pravidlo, kdy osoby samostatně výdělečně činné vedlejší se přihlásily k nemocenskému pojištění a byly automaticky považovány za OSVČ hlavní, se taktéž v roce 2014 mění. Nyní se bude vycházet z určeného ročního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění (ze skutečného příjmu dle posledního přehledu). Za osobu samostatně výdělečně činnou může být tedy nově považovaná osoba, která je účastna nemocenského pojištění.

Jestliže se osoba samostatně výdělečně činná v roce 2014 stane zaměstnancem od 15. ledna, může být podle nových právních předpisů považována za OSVČ vedlejší již od 1. ledna 2014, pokud vedlejší činnost od tohoto data oznámí.

Novinkou jsou i jiné podmínky pro stanovení maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění. Měsíční základ nemocenského pojištění nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti (k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží).

Pokud má osoba vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu – tedy 5 000 Kč a platba pojistného nemůže být vyšší než 115 Kč.  Nelze-li určit maximální měsíční vyměřovací základ z naposledy podaného přehledu ani ze dvou předcházejících let, rovná se polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. V roce 2014 je to částka 12 971 Kč a platba pojistného stanovená sazbou 2,3 % činí 299 Kč.

Od roku 2014 již nemá vazbu výše uhrazených záloh na důchodovém pojištění na výši měsíčního základu nemocenského pojištění ani na výši ročního vyměřovacího základu za rok 2014.