INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Operační program Životní prostředí: Tři nové výzvy

4.4.2014

Na konci února vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky celkem tři nové výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí finanční podpory v rámci OP Životní prostředí v pěti prioritních osách – 1, 2, 3, 4 a 6.

Stejně jako u jiných žádostí o finanční podporu z evropských operačních programů, i tyto žádosti musejí být v souladu jak s Programovým dokumentem OPŽP, tak i Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Dále se žadatelé musejí řídit také aktuální Směrnicí MŽP č. 12/2012 a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Pokud o dotaci nežádáte poprvé, určitě víte, že kromě „papírové formy“ žádosti můžete použít také elektronické odeslání této žádosti, a to prostřednictvím informačního systému BENE-FILL. U elektronického podávání žádostí je výhodou úspora času, protože tento způsob odeslání žádosti o dotaci lze použít i v poslední den lhůty do 16ti hodin, v případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s určitou časovou rezervou. Všechny výše zmíněné závazné dokumenty jsou dostupné na webových stránkách www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Co je ale velmi důležité zmínit, je to, že se již nacházíme v novém programovacím období 2014 – 2020, ve kterém dochází k zásadním změnám v oblasti vývoje veřejné podpory, které mohou znamenat významné rozdíly ve výši udělené dotace. Z informací dostupných na webu ÚOHS vyplývá následující:

  • Region NUTS 2 Praha nebude pro udělování dotací v tomto programovacím období způsobilý
  • Míra podpory pro velké podniky bude činit 25 % způsobilých nákladů (ZN), pro střední podniky 10 % ZN, pro malé podniky 20 % ZN
  • Výše regionální státní podpory pro velké investiční projekty bude upravena podle vzorce uvedeném v bodě 20 písm. c) v Pokynech.

Bližší informace o uvedených změnách naleznete: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_cs.pdf.

A konečně, jakých oblastí podpory se konkrétně tři nové výzvy OPŽP týkají? Podporovaných oblastí je několik, pro tyto jsou žádosti přijímané od 5. března do 15. dubna 2014:

Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní

  • 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí
Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny
Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Žádosti o finanční podporu, které budou přijímány nejdéle, tedy od 5. března do 30. května 2014, se týkají jedné oblasti podpory a jejích třech podoblastí:

Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší

  • 2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
  • 2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
  • 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

A nakonec zde jsou žádosti, které budou přijímané v termínu opět od 5. března, poslední den pro přijímání žádostí je zde stanoven na 30. dubna 2014:

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

  • 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

  • 3.2.1. Realizace úspor energie
  • 3.2.2. Využívání odpadního tepla

Jak můžeme vidět, zaměření vybraných oblastí podpory je velmi široké – od omezování rizika povodní, přes emise, až po oblast související s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Pokud vás některá oblast podpory zaujala, neváhejte této šance využít.