INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odpočty daní v případě darů

6.7.2014

Každý se snaží optimalizovat svou daňovou povinnost. Jednou z možností odpočtu daní je něco darovat.  Takto si mohou snížit daně nejen podnikatelé, ale i zaměstnanci. Od letošního roku je pojem dar v zákoně o daních z příjmů nahrazen pojmem „bezúplatně plnění“.

Základní podmínkou společnou pro fyzické i právnické osoby je, že obdarovaný musí být obec, kraj, organizační složka státu či právnická osoba se sídlem na území České republiky, jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu, nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky. Dar musí zároveň sloužit k financování vědy a vzdělání, kultury, školství a k dalším účelům vymezených v zákoně. U obdarovaných fyzických osob je důležité, aby byli provozovateli zařízení s takovýmto zaměřením. Poskytnout můžete například peněžní dar na financování následků povodní, peněžní dar mateřské škole, občanskému sdružení nebo můžete darovat krev.

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, v případě že ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí 1 000 Kč. Od letošního roku si lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (do konce roku 2013 byl limit jen 10 %). Osoby samostatně výdělečně činné uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání, stejně tak i učiní zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání. Zaměstnancům, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, musí předložit potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok.

Právnické osoby kromě neziskových organizací si mohou základ daně z příjmů snížit o poskytnuté dary, resp. bezúplatná plnění.  Podmínkou je, že hodnota každého poskytnutého daru musí činit alespoň 2 000 Kč. Nejvíce lze odečíst 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP.  Do limitů pro tento odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her. Od základu daně si ani nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, na základě kterého plyne poskytovateli daru nebo osobě s ním spojené prospěch bez poskytnuté odpovídající protiplnění (což představuje zábranu možnosti odečtení bezúplatného plnění poskytnutých zištně za účelem získání nějakého protiplnění).