INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odložení elektronických neschopenek

11.12.2018

Elektronické neschopenky měly být v provozu již od začátku příštího roku. Mají být tak reakcí na zrušení karenční doby a předpokládaným nárůstem krátkodobých pracovních neschopností. Ministerstvo práce a sociálních věcí ovšem plánuje elektronizaci neschopenek odložit. Projekt bude plně spuštěn nejspíše od roku 2020. Aktuálně novou úpravu projednává Senát.

V současnosti ošetřující lékař odesílá příslušného orgánu nemocenského pojištění hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti předepsaným tiskopisem. Nejpozději tak musí učinit třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí. Pro hlášení lze využít formu písemnou (listinnou) i formu elektronickou.  Ve většině případů podávají lékaři hlášení písemně. Orgány nemocenského pojištění tak získávají informaci o dočasné pracovní neschopnosti s časovou prodlevou, což přináší horší kontrolu.

V této souvislosti se plánuje, že rozhodnutí o vzniku či ukončení dočasné pracovní neschopnosti se bude zasílat nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno. Hlášení se bude zasílat výlučně elektronickou formou.

Dle českých praktických lékařů ovšem mají elektronické neschopenky nulový přínos a znamenají pouze další papírování navíc. „Projekt e-neschopenek je ve stávající podobě otřesný. Lékař má České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) reportovat elektronicky a současně papírově. Na každou e-neschopenku padne 5 papírů. A co je obzvlášť absurdní – zaměstnavatel se o nemoci svého zaměstnance nedozví online nic. Do databáze e-neschopenek bude mít totiž přístup pouze ČSSZ. Zaměstnavatel se tedy musí dotázat na „sociálce“, jestli má jeho zaměstnanec neschopenku, a ta má na odpověď 8 dnů. Takže původní myšlenka na zjednodušení a zrychlení informačního procesu opětovně nebude fungovat,“ uvedl předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka.

Elektronizace neschopenek by měla být rozdělena do tří etap. Od ledna příštího roku zavede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) novou informační službu pro zaměstnavatele. Prostřednictvím webových stránek ČSSZ bude moci zaměstnavatel zjistit, zda je již v systému ČSSZ zaevidována nová pracovní neschopnost zaměstnance. Bude zde také informace, od jakého data a k jakému datu byla neschopnost ukončena.

Druhá etapa projektu by měla být od 1. července příštího roku. Lékaři budou muset podávat hlášení o dočasné pracovní neschopnosti v elektronické formě. Dojde také k rozšíření okruhu údajů, které budou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců (např. informace o místě pobytu zaměstnance v dočasné pracovní neschopnosti či rozsahu vycházek).

Od roku 2020 by pak měla být elektronizace neschopenek plně funkční. Mělo by se snížit administrativní zatížení jak lékařů, tak i zaměstnavatelů. Lékaři by se po zadání čísla pojištěnce do aplikace měly načíst všechny další údaje z centrálních registrů ČSSZ včetně aktuálních zaměstnavatelů a lékař jen ověří u pacienta správnost údajů a v systému potvrdí vznik nové pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatelé nebudou již muset přijímat od zaměstnanců a předávat OSSZ žádosti o nemocenské. Pouze v případě pracovní neschopnosti trvající déle než 14 dní zašle zaměstnavatel OSSZ nezbytné údaje, aby bylo možné vypočítat a vyplatit nemocenskou dávku.